Pressmeddelande, 11 januari 2018

Över 11 000 extratjänster

Arbetslösheten fortsatte att minska i slutet av året, till 7,5 procent. Samtidigt har allt fler långtidsarbetslösa fått extratjänster inom välfärden. I december hade 11 168 personer en extratjänst.

I slutet på december var 366 000 inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar. Det innebär en arbetslöshetsnivå på 7,5 procent och är en minskning med 6 000 personer på ett år.  

Arbetsförmedlingens statistik visar att extratjänsterna, som är till för nyanlända och långtidsarbetslösa, nu tagit fart. I december 2017 hade 11 168 personer en extratjänst, främst i kommunerna. Många extratjänster har skapats inom vården och skolan, där det är brist på arbetskraft.

- Det är glädjande att så många arbetsgivare anställt med extratjänster och att hälften av extratjänsterna går till kvinnor. Vi ser att den här typen av insatser riktade till grupper som står långt från arbetsmarknaden är viktiga och ger resultat, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Trenden med en minskad arbetslöshet bland både inrikes och utrikes födda fortsätter, även om det är stora skillnader i arbetslöshet. Bland inrikes födda sjönk arbetslöshetsnivån från 4,3 till 4,0 procent och för utrikes födda från 22,8 till 22,2 procent.

Den starka arbetsmarknaden visar sig också i antalet varsel som rapporterats in till Arbetsförmedlingen. Förra året varslades totalt 34 600 personer om uppsägning. Sedan 1992 har nivån bara varit lägre vid två tillfällen, år 2000 då antalet var 28 500 och år 2007 då det var 30 000.

Samtidigt var inflödet av nya lediga platser till Arbetsförmedlingens platsbank mycket högt. Under 2017 var det i genomsnitt 107 000 nya platser per månad. Det är den näst högsta nivån sedan 1992.

Kort om arbetsmarknaden i december.

Inom parentes anges motsvarande siffror för december 2016.

  • 7,5 procent var inskrivna som arbetslösa (7,8).* Sammanlagt 365 889 personer (372 232) varav 57 600 inom etablering (58 900).
  • 10,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (11,5).* Sammanlagt 53 297 ungdomar (60 581) varav 10 801 inom etablering (11 590).
  • 198 500 personer var öppet arbetslösa (197 041) varav 37 677 inom
    etablering (39 586).
  • 167 389 personer deltog i program med aktivitetsstöd (175 191) varav 19 923 inom etablering (19 315).
  • 23 288 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (24 829) varav 1 235 inom etablering (2 827).
  • 27 522 personer fick arbete (28 700) varav 1 920 inom etablering (948).
  • 6,7 procent av de inskrivna arbetslösa övergick till arbete under månaden, enligt säsongsrensade trendvärden.
  • 3 015 personer varslades om uppsägning (3 009).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i december 2017.

Månadsstatistiken för januari publiceras den 12 februari kl. 8:00

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

För kommentarer: Annika Sundén, analyschef, 010-488 94 20

För information: Andreas Mångs, analytiker, 010-488 31 94

Presskontakt: Anna-Lena Immo, pressekreterare, 010-488 35 99