Pressmeddelande, 14 juni 2023

Arbetslösheten ökar i år

Trots det ekonomiska läget är arbetslösheten nu den lägsta sedan 2009. Men efterfrågan på arbetskraft har börjat avta och arbetslösheten väntas vända uppåt i år. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i sin nya prognos.

I takt med att arbetslösheten väntas öka under andra halvåret 2023, bedöms även antalet långtidsarbetslösa stiga på nytt med viss fördröjning. Nästan 85 procent av de långtidsarbetslösa bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden och utmaningarna är särskilt stora för arbetslösa som varit utan arbete i två år eller mer.

− Arbetsmarknaden har varit överraskande stark men börjar nu ge vika. Vi bedömer att arbetslösheten kommer öka men uppgången blir inte lika stor som vid tidigare kriser. Men läget är svårbedömt och osäkerheten är stor, säger Eva Samakovlis, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Stora obalanser och regionala skillnader

Trots att arbetslösheten väntas öka bedöms bristen på rätt kompetens kvarstå, då många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Bristen kan medföra att arbetsgivare väljer att behålla personal även när konjunkturen är svagare, för att inte riskera att stå utan nödvändig kompetens när ekonomin blir starkare. Det här väntas mildra uppgången av arbetslösheten.

Bristen på arbetskraft skiljer sig åt regionalt. Allra störst är bristen i norra Sverige där den väntade befolkningsutvecklingen inte är tillräcklig för att tillgodose behoven av arbetskraft.

Fler behöver utbilda sig

För att undvika att fler hamnar i långa tider utan arbete och samtidigt säkra kompetensförsörjningen är det nödvändigt att fler arbetslösa tar del av utbildningsinsatser. Många som står längre ifrån arbetsmarknaden behöver också gå till olika former av subventionerade anställningar, exempelvis nystartsjobb och introduktionsjobb.

– Det handlar i stor uträckning om att sätta in rätt insats i rätt tid. Därför är det viktigt att Arbetsförmedlingen ges förutsättningar för att ha beredskap för en sämre utveckling på arbetsmarknaden, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Andel och antal inskrivna arbetslösa

(Årligt genomsnitt, utfall för 20202022, prognos 20232024)

2020              8,5 procent    437 000

2021              7,9 procent    409 000

2022              6,8 procent    342 000

2023              6,4 procent    336 000

2024              6,5 procent    347 000

Läs hela rapporten på arbetsformedlingen.se/om-oss/press

Studiosamtal med experter
I dag klockan 14.00-14.20 livesänds ett studiosamtal, där arbetsmarknadsexperterna Eva Samakovlis och Emil Persson diskuterar effekterna av konjunkturläget. Se sändningen här: https://arbetsformedlingen.se/play/webb-tv-om-arbetsmarknaden/utveckling-pa-arbetsmarknaden-2023-2024

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se