Pressmeddelande, 04 mars 2019

Cirka 130 färre kontor men ökad lokal samverkan

Arbetsförmedlingen kommer att avveckla cirka 130 av 242 lokala kontor. Samverkan med kommuner och andra myndigheter blir samtidigt ännu viktigare för att fortsätta ha bokade fysiska möten. Det stod klart när myndighetens styrelse på måndagen antog principer för Arbetsförmedlingens närvaro.

Arbetsförmedlingens styrelse gav på måndagen generaldirektör Mikael Sjöberg klartecken att anpassa antalet arbetsförmedlingskontor utifrån budgetläge och framtida behov. Detta efter att man tog beslut om vilka principer som gäller för att anpassa kontorsnätet: samverka för att öka möjligheterna till fysiska möten, uppdraget är grunden för hur myndigheten ska vara lokaliserad, lokala kontor erbjuder service inom fördjupat stöd samt kontoren koncentreras till städer och knutpunkter.

– Förhandlingarna om att successivt avveckla ett stort antal kontor drar nu igång och vi räknar med att kunna ta beslut om vilka kontor som blir berörda i slutet av mars, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen.

Lokal samverkan och digitala tjänster

Trots dessa bitvis dramatiska förändringar som statsbudgeten innebär betonar Mikael Sjöberg betydelsen av det nära och fördjupade stöd som även fortsättningsvis kommer att ges på myndighetens lokala kontor.

– Vi ser också stora möjligheter i samarbetet med Statens servicecenters servicekontor, med kommuner och andra myndigheter för fortsatt god samverkan och service i samtliga kommuner, säger Mikael Sjöberg.

Samtidigt intensifieras arbetet med de digitala tjänsterna och under 2019 dubbleras utbyggnaden av Arbetsförmedlingens service via telefon, chatt och video för att kunna upprätthålla en bra service till arbetsgivare och arbetssökande.

Arbetsförmedlingens nyligen lagda varsel av 4 500 medarbetare av totalt cirka 13 400 anställda medför att myndigheten måste skynda på förnyelsearbetet. Med minskad personalstyrka måste kontorsnätet anpassas för att de kontor som ska finnas kvar ska ha förutsättningar att erbjuda en effektiv service, bokad, fysiska personliga möten för dem som har behov av extra stöd och en god arbetsmiljö.

Cirka 130 kontor av 242 avvecklas

Det finns därmed ett omedelbart behov av att avveckla cirka 130 lokala kontor runt om i landet. Antalet kontor vid årsskiftet var 242. Till största delen handlar det om små kontor i glesbygdsområden. Även mellanstora kontor berörs, de som ligger nära andra kontor som är lokaliserade vid en knutpunkt.

– Vi kan inte genomföra en så stor personalneddragning utan att göra stora förändringar i hela kontorsnätet. I vårt förslag påverkar neddragningarna direkt samtliga kontor i landet, menar Mikael Sjöberg.

– Personalmässigt blir neddragningarna mycket stora i storstadsområdena och i mellanstora städer. Konsekvenserna kommer dock att bli tydligast vid små och mellanstora kontor på mindre orter, där antalet medarbetare kommer att vara för få för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet och ha en hållbar arbetsmiljö.

Principer för Arbetsförmedlingens närvaro

Principerna för Arbetsförmedlingens närvaro blir underlaget för Arbetsförmedlingens fackliga förhandlingar respektive samråd med kommuner, landsting och andra myndigheter som länsstyrelser, Statens servicecenter och Migrationsverket.

Följande principer fungerar som utgångspunkter för Arbetsförmedlingens fysiska närvaro:

  • Samverka för att öka möjligheterna till fysiska möten

Arbetsförmedlingen ska verka för att hitta samarbetsformer med externa parter som exempelvis kommuner och andra myndigheter.  Det gör det möjligt att erbjuda bokade personliga fysiska möten i de kommuner där Arbetsförmedlingen inte längre kommer att kunna ha egna lokaler.

  • Uppdraget är grunden för hur myndigheten ska vara lokaliserad

Arbetsförmedlingen har ett nationellt uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken. Lokaliseringen ska utgå från myndighetens uppdrag och verksamhetsspecifika författningar och regleringsbrev. Myndigheten har ansvar för att åstadkomma en kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet och bra resultat. Det utgör grunden för sammansättningen av myndighetens kontakt- och leveransvägar. Myndighetens tillgänglighet ökar genom att den fysiska närvaron kan ersättas eller kompletteras med fler personliga distansmöten och fler digitala självservicetjänster.

  • Lokala arbetsförmedlingskontor erbjuder service inom fördjupat stöd

Stora delar av Arbetsförmedlingens service ska ske genom digitala kanaler och genom personliga möten på distans. De lokala kontorens roll är primärt att ge service till de kunder som har behov av fördjupat stöd vid planerade besök.

  • Arbetsförmedlingens kontor koncentreras till städer och knutpunkter

Arbetsförmedlingskontor placeras i städer och knutpunkter där många människor rör sig och många företag verkar. Avgörande för val av ort är kommunikationsvägarna vilket blir särskilt viktigt i de områden där det är tätt mellan städer och knutpunkter. En knutpunkt kännetecknas av en ort som erbjuder ett brett utbud av samhällsservice som skolor, handel, större företag och resecenter. Arbetsförmedlingens kunder kan därför behöva resa till en närliggande ort som definieras som knutpunkt i området. I de fall där restiden är lång och behov finns är ambitionen att Arbetsförmedlingen erbjuder bokade möten i exempelvis servicekontorens lokaler eller genom samarbete med kommuner.

I storstadsområden placeras kontor nära platser med goda kommunikationer så att de med störst behov av fördjupat stöd kan ta sig dit. Lokalisering av kontor vid knutpunkter i samhället skapar förutsättningar att fortsättningsvis attrahera rätt kompetens. Myndigheten kommer också att kunna ställa om från service till myndighetsutövning och kontroll. 

Här finns Arbetsförmedlingens kontor

www.arbetsformedlingen.se/Globalmeny/Kontakt/Hitta-din-arbetsformedling.html

Fakta Arbetsförmedlingen och kontor

  • Antal anställda på Arbetsförmedlingen 13 400 varav 10 400 arbetar på de lokala kontoren.
  • Antalet kontor var vid årsskiftet 242
  • Åren 2015–2017 lades 78 kontor ned
  • Förvaltningskostnaden – löner, lokaler med mera – var 8,2 miljarder kronor 2018
  • Totalt 2018 var myndighetens anslag 71,3 miljarder och där de största posterna var lönesubventioner arbetsgivare (23,2 miljarder), A-kassa (12,8 miljarder) samt Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning (10,7 miljarder)

Kontakt

Pressjour 010–486 10 00
För lokala presskontakter, se https://arbetsformedlingen.se/press