Pressmeddelande, 01 november 2018

Allt fler nyanlända får jobb

Tre år efter den stora flyktingströmmen till Sverige är 60 000 inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Allt fler får jobb, både subventionerade och osubventionerade anställningar. 44 procent arbetar eller studerar efter etableringsuppdraget.

Under hösten 2016 kom över 4 500 personer i månaden till Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, ett tvåårigt program för att lotsa nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.  Kulmen nåddes sommaren 2017, då det var närmare 77 000 deltagare.

Sedan dess har antalet deltagare minskat. I snitt lämnar nu 3 000 nyanlända  etableringsuppdraget varje månad.  Allt fler går till någon form av arbete eller utbildning. Hittills i år har i genomsnitt 44 procent fått jobb eller börjat studera 90 dagar efter avslutat etableringsuppdrag. Det är en markant ökning om man jämför med samma period förra året, då det var knappt 32 procent.

- Det går allt bättre. Resultaten inom etableringsuppdraget för nyanlända har förbättrats varje år sedan Arbetsförmedlingen fick uppdraget 2010. Fler än någonsin får nu jobb eller börjar studera, säger Malin Blomgren, chef för enheten integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

I en återrapport om etableringsuppdragets utveckling konstaterar Arbetsförmedlingen att det finns flera förklaringar till de goda resultaten. En stark arbetsmarknad, subventionerade anställningar som till exempel extratjänster och ett tydligare fokus på arbetsnära aktiviteter, utbildning och jämställdhet under tiden i etableringsuppdraget är några av de viktigaste. Allt fler, 11 procent, har till exempel börjat studera under sina två år i etableringsuppdraget.

Många av de nyanlända som kommit till Sverige på senare år är unga. Drygt två tredjedelar av dem som är inne i etableringsprogrammet är under 40 år. Ungefär hälften är kvinnor. En utmaning är att så många, lite drygt hälften av alla deltagare, saknar gymnasieutbildning som ofta krävs på svensk arbetsmarknad.

En annan utmaning är att fler män än kvinnor deltar i olika insatser, som utbildning och praktik, och i högre utsträckning får jobb.

- Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla vårt samarbete med kommunerna, så att fler nyanlända kan ta del av vuxenutbildning. Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara nyanlända kvinnors kompetens och erfarenheter på arbetsmarknaden, säger Malin Blomgren.

Kontakt

För information: Per Ibertsson, verksamhetssamordnare, 010-488 44 71

Presskontakt: Anna-Lena Immo, 010-488 35 99