Pressmeddelande, 13 juli 2021

58 000 färre arbetslösa jämfört med juni 2020

Arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Det är en minskning med drygt 58 000 personer jämfört med samma månad förra året. Men arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön och ursprung.

Totalt sett var arbetslösheten högst i Södermanlands län med 10,3 procent, Skåne län med 9,9 procent och Västmanlands län med 9,8 procent. Lägst är arbetslöheten på Gotland med 5,2 procent.

Både kön och ålder spelar in på arbetslöshetsnivån. Kvinnors arbetslöshet ligger på totalt 7,8 procent jämfört med männens på 8,0. Men skillnaden mellan kvinnor och män mellan 18 till 24 år är betydligt större. I slutet av juni var nivåerna 8,6 procent för unga kvinnor respektive 12,4 procent för unga män. Samma siffror för 2020 var 11,2 procent för unga kvinnor respektive 14,8 procent för unga män, vilket ger en ökning med 0,2 procentenheter under gångna året.

Vid en jämförelse mellan inrikes- och utrikes födda har skillnaden i arbetslöshetsnivån minskat med 1,2 procentenheter. I slutet av juni uppgick arbetslösheten för utrikes födda till 19,0  procent. Bland inrikes födda uppgick arbetslösheten till 4,5 procent. Att jämföra med 21,2 respektive 5,5 procent i juni 2020.

Även om en ljusning kan skönjas på många håll på arbetsmarknaden, så var antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer i juni närmare 189 000. Det är en ökning med nästan 28 000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.

Den tydligaste ljusningen står minskningen i antalet nyinskrivna arbetssökande för. Under juni anmälde sig drygt 37 000 personer som öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är närmare 19 000 personer färre än under samma månad förra året.

 

Kort om arbetsmarknaden i juni 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för juni 2020.

  • 7,9 procent var inskrivna som arbetslösa (9,0).* Sammanlagt 407 999 personer (466 498).

  • 10,6 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (13,2).* Sammanlagt 54 819 ungdomar (71 219).
  • 193 526 personer var öppet arbetslösa (281 487).
  • 214 473 personer deltog i program med aktivitetsstöd (179 011).
  • 7 427 personer anmälde sig som arbetslösa (55 968).
  • 43 090 personer fick arbete (33 291).
  • 2 164 personer varslades om uppsägning (11 337).
 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juni 2021.

Verksamhetsstatistiken för juli publiceras den 11 augusti 2021 kl. 06:00.

 

Fakta omstatistiken         

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se