Pressmeddelande, 08 november 2021

Fler äldre jobbar

174 000 fler äldre jobbar idag än för tio år sedan. Det gäller framför allt personer från 55–64 år, men allt fler jobbar också efter att de fyllt 65 år. Trots den positiva trenden finns problem med åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Det visar en ny rapport från Arbetsförmedlingen om äldres arbetsmarknad.

Höjd genomsnittlig utbildningsnivå, men också bättre genomsnittlig hälsa och arbetsförmåga har gjort det möjligt för fler att arbeta längre. Gruppen äldre är en viktig kugge på arbetsmarknaden för att lindra kompetensbristen. Fortfarande arbetar fler äldre män än kvinnor, men gapet minskar mellan könen.

 

Åldersdiskriminering ett hinder

Trots den positiva trenden möter personer i åldern 55–64 år en tuffare arbetsmarknad än de yngre. Jämfört med hela gruppen 16–64 år är arbetslösheten något lägre, men andelen långtidsarbetslösa är högre än för många andra grupper.

 

Forskning visar att det finns en utpräglad åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen definierar också arbetslösa 55–64 år som en av fyra grupper med lägre konkurrensförmåga på arbetsmarknaden.

– Vi vet att diskriminering på grund av ålder kan påvisas redan vid 40-årsåldern så det är ett reellt problem för hela samhället som påverkar arbetsmarknaden negativt, säger Henrik Björk, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

 

Starka effekter av pandemin

Under pandemin ökade arbetslösheten även för gruppen 55–64 år. I början gällde det i större utsträckning personer med högre utbildning, men deras arbetsmarknad återhämtar sig nu snabbare. Samtidigt ökar konkurrensen för äldre som är längre bort från arbetsmarknaden. Strukturomvandlingen med ökade inslag av digitalisering och automatisering innebär till exempel snabbt ändrade kompetenskrav.

 

Skapa bättre förutsättningar så fler kan jobba

För att ta tillvara äldres kompetens krävs att åldersdiskrimineringen lyfts på bred front i samhället. I Arbetsförmedlingens statistiska bedömningsstöd är ålder en av många faktorer som tas med i bedömningen av den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden. Under 2021 har användningen av bedömningsstödet ökat i takt med att tjänsten rusta och matcha införs successivt i hela landet.

Arbetsförmedlingen behöver arbeta aktivt med frågan om åldersdiskriminering för att påverka attityder, men arbetsgivarna har ett eget ansvar att se till de arbetssökandes kompetens oberoende av ålder.

 

– Det är positivt att fler äldre arbetar, men arbetsgivarna behöver skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara kompetens och erfarenhet hos ännu fler. Till exempel anpassa fysiskt krävande arbetsuppgifter eller bistå med kontinuerlig kompetensutveckling, särskilt under en strukturomvandling, säger Henrik Björk.

 

 

Statistik:

 

Sysselsättningsgrad

 

2010

2020

55–64 år

70,6

77,8

65–74 år

13,2

18,6

15–74 år

64,4

67,2

Andel sysselsatta av befolkningen i respektive ålderskategori

Källa: SCB (AKU)

 

Arbetslöshet

 

Sep2010

sep2021

55–64 år

6,4

7,2

16–64 år

8,5

7,5

Inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen som andel av den registerbaserade arbetskraften i respektive ålderskategori

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Andel långtidsarbetslösa av samtliga arbetslösa

 

Sep2010

sep2021

55–64 år

50,2

62,1

16–64 år

34,1

48,1

Inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen som andel av samtliga inskrivna arbetslösa i respektive ålderskategori

Källa: Arbetsförmedlingen

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se