Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning

En stor del av Arbetsförmedlingens uppdrag utförs idag av leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster. Myndighetens kontroll och uppföljning av leverantörernas verksamhet har därför fått ökad betydelse.

Fånga upp och åtgärda eventuella problem

Genom leverantörsuppföljning kan vi fånga upp och åtgärda eventuella problem samt dra lärdomar i syfte att utveckla såväl leverantörernas som Arbetsförmedlingens verksamhet. Arbetsförmedlingens inställning är att båda parter i en avtalsrelation ska göra en god affär enligt överenskomna villkor. Relationen mellan myndigheten och leverantörer ska präglas av förståelse och intresse för varandras förutsättningar, samtidigt som avtalets text och innebörd ska respekteras.

Väl avvägd uppföljning

En grundläggande förutsättning för ett gott samarbete är att båda parter är överens om avtalets innehåll när tjänsten startar. Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt för att förbättra kommunikationen, informationen och samarbetet med leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster i olika avseenden.

Under pågående avtal har Arbetsförmedlingen ett ansvar för att leverantörer ges lika förutsättningar att tillhandahålla tjänst i enlighet med avtal. En del i detta är myndighetens kontroll och uppföljning.

Fysiska kontrollbesök hos leverantörer genomförs löpande. Härutöver sker en kontinuerlig riskbedömning av en leverantör, då risk för avvikelse från avtal bedöms. Baserat på riskutfall beslutas om ytterligare kontroll av leverantören. Kreditbevakning av leverantörer sker löpande.

Alla klagomål utreds

Alla klagomålsärenden mot en leverantör som inkommer till Arbetsförmedlingen utreds. Ärendena diarieförs och kan, när ärendet är slutfört, begäras ut av allmänheten. En sekretessbedömning görs innan utlämnande. Arbetsförmedlingen kan genomföra en granskning av hela eller delar av en leverantörs verksamhet, till exempel personaltäthet, kompetens och dokumentationshantering. En sådan granskning sker vanligen baserat på inkommen information via klagomålsärenden, tips, omvärldsbevakning eller utfall vid riskbedömning eller resultatmätning.