Visselblåsarfunktion – meddela missförhållanden

Visselblåsarfunktionen är tillgänglig för dig som jobbar på Arbetsförmedlingen eller har en annan koppling till vår myndighet. Det innebär att anställda, blivande anställda, före detta anställda, praktikanter och konsulter kan lämna en visselblåsning.

Information att ta del av innan du visselblåser

Vad säger visselblåsarlagen?

Lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (härefter kallad Visselblåsarlagen i texten) innebär en skyldighet för Arbetsförmedlingen att inrätta och erbjuda en visselblåsarfunktion. Funktionen gör det möjligt för bland annat anställda på Arbetsförmedlingen att slå larm om missförhållanden och omfattas av skydd mot repressalier och hindrande åtgärder.

Vid intern rapportering är visselblåsarlagen tillämplig för rapportering av information som den rapporterande personen fått i ett arbetsrelaterat sammanhang i den verksamhet som den rapporterande personen är verksam vid, eller annan verksamhet som den rapporterande personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete. Visselblåsarlagen är inte tillämplig om informationens har erhållits genom att den rapporterande personen gjort sig skyldig till brott vid inhämtning av informationen i rapporten, genom exempelvis stöld eller dataintrång.

En verksamhetsutövare får inte hindra eller försöka hindra rapportering. Verksamhetsutövaren får inte heller vidta repressalier mot den som anmäler på grund av rapporteringen.

Med repressalier menas ett agerande som vidtas av arbetsgivaren på grund av att en person har rapporterat och som orsakar eller kan orsaka skada eller men för personen. Repressalie är ett brett begrepp som kan omfatta många olika saker som är negativa för personen som till exempel avstängning, permittering, uppsägning, degradering, utebliven befordran, tvång, hot och trakasserier.

Visselblåsarlagen kompletterar annan lagstiftning. Den innebär bland annat att visselblåsarlagen inte inskränker meddelarskyddet och meddelarfriheten för offentlighetsanställda.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (Sveriges riksdag)

Vem kan visselblåsa till Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingens visselblåsarfunktionen riktar sig till dig som är verksam vid Arbetsförmedlingen eller som har en annan koppling till vår myndighet. Det betyder att fler personer än anställda har möjlighet att rapportera om missförhållanden, exempelvis blivande anställda, före detta anställda, praktikanter eller konsulter.

Exempel på kan jag visselblåsa om?

En visselblåsning kan gälla missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa eller säkerhet. Eller risk för omfattande skada i miljön eller annan händelse där det finns anledning att rapportera till oss. Den kan även gälla misstanke om till exempel ekonomiska oegentligheter, korruption, mutor och jäv.

En anmälan som endast avser den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållande omfattas normalt inte av visselblåsarlagen. Men den kan utifrån omständigheterna i det enskilda fallet ändå göra det.

För att en visselblåsare ska omfattas av visselblåsarlagen vid intern rapportering ska den inrapporterade informationen bestå av ett allmänintresse, om informationen framkommer, och gälla ett missförhållande som den rapporterande personen tagit del av i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Vad är ett allmänintresse?

För att det ska anses finnas ett allmänintresse krävs att de rapporterade missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Det krävs också att allmänheten har ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram, exempelvis om missförhållandena påverkar allmänheten negativt och därmed kan avhjälpas. Ju vanligare och mer systematiska missförhållandena är, desto större är samhällsintresset av att dessa avhjälps eller avbryts.

Vad gäller kring sekretess och hantering av mina personuppgifter?

Offentlighet och sekretess, personuppgifter samt dokumentation

Handlingar som visselblåsarfunktionen har mottagit och upprättade handlingar i ett uppföljningsärende diarieförs hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen är en myndighet, vilket innebär att en anmälan kan bli en allmän handling som vem som helst har rätt att begära att få ta del av. Uppgifter i en visselblåsning kan däremot omfattas av sekretess och Arbetsförmedlingen gör därför alltid en så kallad sekretessbedömning vid utlämnande av handlingar.

Handläggningen som sker hos Arbetsförmedlingens visselblåsarfunktion omfattas av bestämmelserna om personuppgiftsbehandling och hanteras utifrån dataskyddsförordningen och kompletterande regler i visselblåsarlagen. Hos visselblåsarfunktionen gäller sekretess för uppgifter som kan avslöja den rapporterande personens identitet och för uppgifter som kan avslöja identiteten på en annan enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Din anmälan registreras

När ditt meddelande eller anmälan kommer in till Arbetsförmedlingens visselblåsarfunktion registreras den och får ett diarienummer. Du kommer att få en bekräftelse på att din anmälan är mottagen och registrerad inom sju dagar om du lämnat kontaktuppgifter.

De rättsliga förutsättningarna för visselblåsarfunktionen finns i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Om visselblåsarfunktionen på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens visselblåsarfunktion tillhör organisatoriskt Säkerhetsenheten, men funktionen är självständig i förhållande till den huvudsakliga verksamheten. De medarbetare som är kopplade till visselblåsarfunktionen är behöriga och har mandat att ta emot, hålla kontakt med den rapporterande personen, följa upp inrapporterad information och lämna återkoppling till rapportören för myndighetens räkning. Uppföljningsärenden hos visselblåsarfunktionen leder till en dokumenterad bedömning. Den rapporterande personen får återkoppling när informationen tas emot och när visselblåsarfunktionen har avslutat hanteringen. Återkoppling kan inte göras om visselblåsningen har gjorts av en person som har rapporterat anonymt.

Rapportering via en extern kanal och offentliggörande

Den rapporterande personen kan larma om ett missförhållande med ett allmänintresse via en extern kanal som är upprättad av en utsedd behörig myndighet eller via vissa av EU:s institutioner, organ och byråer. De myndigheter som är utsedda till behöriga myndigheter ska genom externa rapporteringskanaler ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom ett utpekat ansvarsområde. Den rapporterande personen kan även välja att vända sig till en extern kanal om hen försökt rapportera internt men inte fått något gensvar. Om en rapport har inkommit till fel behörig myndighet så överlämnas den till rätt behörig myndighet.

Myndigheter som är utsedda behöriga myndigheter (riksdagen.se)

Meddelarskyddet består av meddelarfrihet, anskaffarfrihet, rätt till anonymitet, efterforskningsförbud och repressalieförbud, och innebär bland annat en möjlighet att straffritt lämna ut vanligtvis sekretessbelagda uppgifter till massmedia för offentliggörande. Det gäller dock inte sekretessbelagda uppgifter som omfattas av inskränkningar.

Visselblåsarlagen kompletterar det skydd som finns redan idag och förändrar inte skyddet enligt grundlagarna. Det innebär bland annat att det även i fortsättningen kommer att vara möjligt för offentlighetsanställda att gå direkt till journalister i publiceringssyfte med uppgifter om exempelvis oegentligheter. För att rapportören ska få skydd enligt visselblåsarlagen när informationen offentliggörs, ska rapportören först ha rapporterat via en intern och/eller extern kanal och mottagaren har då inte har vidtagit skäliga uppföljningsåtgärder med anledning av rapporteringen, eller lämnat återkoppling inom angiven tid.

Formulär för att skicka in din visselblåsning

För att använda funktionen måste du först ha tagit del av infomationen ovan.

Fyll i fälten nedan. Du kan lämna ditt meddelande om missförhållande anonymt om du vill.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda detta formulär.

Jag har tagit del av informationen om visselblåsarfunktionen (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Jag har tagit del av informationen om visselblåsarfunktionen (obligatorisk uppgift)

I vilken ställning till Arbetsförmedlingen anmäler du missförhållandet? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
I vilken ställning till Arbetsförmedlingen anmäler du missförhållandet? (obligatorisk uppgift)


Vad handlar missförhållandet om? (obligatorisk uppgift) * (obligatorisk)
Vad handlar missförhållandet om? (obligatorisk uppgift)Vad är status i missförhållandet? (obligatorisk uppgift)
Vad är status i missförhållandet? (obligatorisk uppgift)
Utgå från att besvara frågorna vad, vem/vilka, var, när, hur och eventuella skador.
4000


Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.
Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig.

Kontakt

Använd formuläret i första hand.

Postadress
”Visselblåsning” Säkerhetsenheten
Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

Personligt möte
Ring 0771-60 00 00 om du vill ha ett personligt möte. Be att få tala med visselblåsarfunktionen. Mötet sker normalt på Arbetsförmedlingens huvudkontor i Solna.

Öppettider telefon: måndag–fredag: 8-16

 • Nyårsdagen 1 januari: Stängt
 • Trettondagsafton 5 januari som infaller måndag-fredag: 8-11.30
 • Trettondag jul 6 januari: Stängt
 • Skärtorsdag: 8-14
 • Långfredagen: Stängt
 • Påskafton: Stängt
 • Påskdagen: Stängt
 • Annandag påsk: Stängt
 • Valborgsmässoafton 30 april: 8-11.30
 • Första maj: Stängt
 • Kristi himmelsfärdsdag: Stängt
 • Pingstafton: Stängt
 • Pingstdagen: Stängt
 • Nationaldagen 6 juni: Stängt
 • Midsommarafton: Stängt
 • Midsommardagen: Stängt
 • Dagen före Alla helgons dag: 8-11.30
 • Alla helgons dag: Stängt
 • 23 december som infaller på en fredag: 8-11.30
 • Julafton 24 december: Stängt
 • Juldagen 25 december: Stängt
 • Annandag jul 26 december: Stängt
 • Nyårsafton 31 december: Stängt