Vanliga frågor och svar om medicinska intygen

Här hittar du vanliga frågor och svar som visar skillnader mellan de medicinska intygen och som är bra för dig inom vården att känna till.

Vad används intygen för?

Intyget medicinskt utlåtande (Af 00213)

För arbetssökande med ohälsa, sjukdom eller funktionsnedsättning som kan vara aktuella för insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
(Af 00251)

För deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med ersättning i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning.

Vilket syfte har intygen?

Intyget medicinskt utlåtande (Af 00213)

Kvalitativt underlag inför den arbetsmarknadspolitiska bedömningen så att arbetssökande får rätt stöd.

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
(Af 00251)

Läkarintyg krävs normalt för att deltagare i program ska kunna behålla sin ersättning efter sjunde sjukfrånvarodagen.

Inkommet läkarintyg kan även användas av Arbetsförmedlingen till stöd för anpassning av deltagarens program.

Varför finns intygen?

Intyget medicinskt utlåtande (Af 00213)

Utlåtandet är anpassat efter Arbetsförmedlingens behov av information för att arbetssökande ska få rätt erbjudande och tjänst.

Utformningen med färre frågor ska underlätta för hälso- och sjukvården.

Både förfrågan och det medicinskt utlåtande är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR).

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
(Af 00251)

I enlighet med krav i 4 kap. 1-3 §§ förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Utformningen med färre frågor ska underlätta för hälso- och sjukvården.

Läkarintyget är anpassat till dataskyddsförordningen (GDPR).

Vem efterfrågar intyget?

Intyget medicinskt utlåtande (Af 00213)

Arbetsförmedlingen efterfrågar utlåtandet av en vårdgivare när en arbetssökande har samtyckt och uppgett att hen har en etablerad kontakt med den vårdgivaren.

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
(Af 00251)

Deltagaren kontaktar vårdgivaren för att efterfråga läkarintyg, liknande som när en arbetstagare behöver läkarintyg för att lämna till arbetsgivaren efter sju dagars sjukfrånvaro. Läkarintyget skickas till Arbetsförmedlingen.

Vem får utfärda utlåtandet/intyget?

Intyget medicinskt utlåtande (Af 00213)

Arbetsförmedlingen godkänner att olika professioner inom vården kan utfärda utlåtandet. Det är vårdgivaren som avgör och tar ansvar för, vid varje enskild förfrågan, vilken profession som är bäst lämpad att utfärda utlåtandet.

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
(Af 00251)

Läkarintyget ska enligt förordningskrav vara signerat av läkare eller tandläkare.

Vilka intyg kan vården få ersättning för?

Intyget medicinskt utlåtande (Af 00213)

Arbetsförmedlingen får ersätta vårdgivaren för den faktiska kostnaden att utfärda utlåtandet och för eventuell patientavgift.

Läkarintyg för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
(Af 00251)

Arbetsförmedlingen ersätter inte kostnader för läkarintyg. Jämför med läkarintyg till arbetsgivare vid sjuklön.