EURES Targeted Mobility Scheme för arbetssökande

Den riktade mobilitetsinsatsen Targeted Mobility Scheme, tidigare Your first EURES job, gör det enklare att flytta och jobba inom EU.

Targeted Mobility Scheme (TMS) Sverige jobbar med att matcha arbetssökande till arbetsgivare med svårtillsatta platser inom EU. Där ingår också mobilitetsserviceinsatser från Eures och flera olika ekonomiska stöd.

Målgruppen är arbetssökande 18 år eller äldre och arbetsgivare från ett EU-medlemsland, Norge eller Island.

Du som är intresserad måste först kontakta en Eures-rådgivare/arbetsförmedlare för att få mobilitetsservice som kan vara:

 • hjälp med att hitta jobb
 • kontakt med europeiska arbetsgivare med rekryteringsbehov
 • förberedelser inför intervju och jobb utomlands
 • information om bo och jobba i olika EU-länder
 • information om TMS Sverige.

Det är obligatoriskt att ha fått mobilitetsservice från Eures-rådgivare/ arbetsförmedlare för att kunna ansöka om ekonomiskt stöd.

På Arbetsförmedlingens sida om att jobba utomlands finns det tips på jobbmöjligheter och information om vad som är viktigt att tänka på inför utlandsjobbet. På Facebook Eures Sweden och LinkedIn EURES Sweden finns ytterligare tips om aktuella utlandsrekryteringar och arbetsgivare.

Ta kontakt med TMS Sverige för mer information om projektet. För möjlighet att hitta jobb i våra partnerländer ta direktkontakt med dem. Du kan också leta bland utlandsjobben på Platsbanken och på Eures-portalen där du kan hitta jobb från hela EU. Registrera även ditt cv där så kan arbetsgivare söka efter din kompetens.

Vilka jobb stöds?

 • Jobb med lön och skriftligt anställningskontrakt
 • Jobb där lön och arbetsvillkor följer gällande arbetsmarknadslagar och praxis, exempelvis kollektivavtal och minimilön, och som har skydd för socialförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring med mera.

TMS stödjer mobilitet av arbetskraft inom EU, hållbara rekryteringar och anställningar med goda arbetsvillkor för både jobb och traineeships. Traineeships inom TMS måste följa the European Quality Framework for Traineeships (QFT) och hanteras endast av projektpartners Allianssi Youth Exchanges, Better Business international (BBi) and IFOA. Kontakta någon av dem om du är intresserad av möjlighet till traineeship.

Vilka jobb stöds inte?

 • Jobb inom europeiska institutioner och organ samt andra internationella ekonomiska, sociala och vetenskapliga organisationer samt överstatliga tillsynsorgan och deras organ.
 • Gäller även för jobb inom EES-nätverk, plattformar, lobbyer eller andra liknande organisationer när deras budgetresurser uteslutande eller huvudsakligen är beroende av EU-finansiering.
 • Jobb inom försäljning och telemarketing, jobb med hög personalomsättning, jobb med en eller flera dagars obetald utbildning/provjobb innan anställning samt jobb med enbart provisionsbaserad lön utan fast lön.
 • Arbetspraktik (internship) och lärlingsjobb.
 • Jobb där platsannonsen inte är öppen för flera kandidater att söka, det vill säga det saknas transparens/insyn.
 • Om anställningen är i ett land men jobbet utförs i ett annat land, så kallad utsänd arbetstagare.
 • Arbetsförlagda utbildningserbjudanden vars genomförande är ett obligatoriskt krav för att få tillgång till ett yrke inom specifika sektorer (till exempel medicin, arkitektur, juridik, flygindustrin).
 • Återvändande mobilitet, det vill säga när du flyttar tillbaka för att jobba i ditt hemland eller tidigare bosättningsland.

Om du får en intervjuinbjudan från en arbetsgivare kan du ansöka om ekonomiskt stöd för resan till jobbintervjun. Intervjun ska vara i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island än där du är bosatt. Intervjun kan också äga rum i ditt eget land, förutsatt att det gäller intervju för ett jobb i ett annat EU-medlemsland, Norge eller Island.

Intervjustödet bidrar till att täcka kostnader för resa och boende, mellan 110-385 euro beroende på avstånd, förutsatt att avståndet är minst 50 km. Ersättning med 50 euro för dagtraktamente kan också beviljas för att bidra till kostnader för mat, lokala transporter med mera. Om de faktiska resekostnaderna är väsentligt lägre än ovanstående belopp så kan ersättningen komma att reduceras.

Krav

 • 18 år eller äldre
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • eller varaktivt bosatt i EU-land Norge eller Island, och ansöka om jobb i ett annat EU-land Norge eller Island än där du är bosatt
 • få mobilitetsservice från Eures-rådgivare/arbetsförmedlare
 • ansöka senast en dag innan intervjuresan äger rum, det går inte att ansöka i efterhand
 • intervjun ska gälla ett jobb som varar i minst 6 månader
 • arbetstiden ska vara minst 50 procent av den normala veckoarbetstiden
 • att resa, boende, mat med mera inte betalas av arbetsgivare, annat projekt eller myndighet.

Tänk på att du blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om du av någon anledning inte åker på intervjun utan godtagbara skäl. Om det händer så måste du kontakta snarast TMS Sverige.

TMS Sverige verifierar all information som anges i ansökan. Och som en del av handläggningsprocessen kontaktas både berörd arbetsgivare och Eures rådgivare. Ekonomiskt stöd kan inte beviljas förrän vi har fått skriftliga svar från både arbetsgivare och Eures-rådgivare.

Det är endast själva ansökningsformuläret som måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas in i efterhand.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan nedan.

Interview allowance application Pdf, 554 kB.

Confirmation of attendance job interview Pdf, 206 kB.

Du som har blivit erbjuden jobb har möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för flytt och bosättning (Relocation) i annat EU-medlemsland, Norge eller Island. Det måste vara ett annat land än där du är bosatt.

Bosättningsstödet bidrar till att täcka reskostnader, försäkringar och tillfälligt boende under den första tiden i landet. För att kunna få stöd från TMS kan du inte få stöd för samma sak från arbetsgivaren. Men det finns möjlighet att välja bort stöd från arbetsgivaren för att i stället ansöka om stöd genom TMS. Stödet är ett engångsbelopp, olika stort beroende på arbetsland från 770–1540 euro.

Familjestöd

Rekryterade kandidater som har ansökt om bosättningsstöd genom TMS Sverige kan också ansöka om stöd för medflyttande partner/maka/make och underhållsberättigade barn om de flyttar med dig för bosättning i det nya arbetslandet. Din avsikt att ansöka om familjestöd ska meddelas redan när du ansöker om ditt bosättningsbidrag.

TMS Sverige kommer begära bevis på bosättning i det nya landet för alla medföljande familjemedlemmar. Stödet är ett engångsbelopp, olika stort beroende på arbetsland från 770-1540 euro.

Krav

 • 18 år eller äldre
 • medborgare i ett EU-land Norge eller Island
 • eller varaktigt bosatt i ett EU-land Norge eller Island
 • få mobilitetsservice från Eures-rådgivare/arbetsförmedlare
 • ansökan ska skickas senast en dag före du lämnar lämnar bosättningslandet och före startdatum för det nya jobbet
 • ansökan kan inte skickas efter att du har flyttat till det nya landet, det går inte att söka i efterhand
 • få ett initialt anställningsavtal på minst 6 månader från arbetsgivaren som anges på ansökningsformuläret, och du förväntas stanna hela perioden
 • arbetstiden ska vara minst 50 procent av normal veckoarbetstid
 • lön och arbetsvillkor ska följa gällande arbetsmarknadslagar och praxis, exempelvis kollektivavtal och minimilön
 • få lön från arbetsgivaren och inte bara en procentsats
 • inte ha beviljats stöd för samma sak såsom betald resa eller tillfälligt boende under den första tiden från arbetsgivare, annat projekt eller myndighet
 • inte berättigad att ansöka om anställningen är i ett land men jobbet utförs i ett annat land, så kallad utsänd arbetstagare.

Tänk på att du blir återbetalningsskyldig för hela beloppet om du av någon anledning inte börjar på det nya jobbet eller lämnar jobbet före 6 månader, utan godtagbara skäl. Om det händer måste du snarast kontakta TMS Sverige.

TMS Sverige verifierar all information som anges i ansökan. Och som en del av handläggningsprocessen kontaktas både berörd arbetsgivare och Eures rådgivare. Ekonomiskt stöd kan inte beviljas förrän vi har fått skriftliga svar från både arbetsgivare och Eures-rådgivare.

Det är endast själva ansökningsformuläret som måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas in i efterhand.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan.

Relocation allowance application Pdf, 537 kB.

Family allowance application Pdf, 434 kB.

Rekryterad eller utvald kandidat

Du kan ansöka om stöd för språkkurs om du är antingen rekryterad till ett jobb eller utvald kandidat i en urvalsprocess ”pre-selected” för jobb i annat EU-land, Norge eller Island. Och om du behöver en kortare språkkurs för att underlätta jobbet i det nya landet. Som en del i din ansökan måste du bifoga en skriftlig motivering från arbetsgivaren som visar på behovet av en språkkurs.

Ännu inte utvald kandidat

Om du ännu inte är utvald kandidat i en urvalsprocess ”pre-selected” behöver du en stark motivering och goda möjligheter att hitta ett jobb inom ett bristyrke. Du behöver också få hjälp av Eures att hitta ett jobb och vara redo att ta ett jobb inom en nära framtid. TMS Sverige måste få en skriftlig motivering som visar på behovet av en språkkurs från den Eures-rådgivare som hjälper dig att söka jobb i annat EU-land.

Språkkurs:

 • kan äga rum i ditt hemland innan din flytt
 • kan äga rum i ditt nya arbetsland, men måste påbörjas inom 8 veckor efter din jobbstart/flytt
 • måste vara kort och intensiv, max 8–12 veckor
 • måste erbjuda bra lärande till rimliga kostnader, det vill säga ge bra värde.

Det ekonomiska stödet består av ersättning för utlagd kurskostnad upp till max 2200 euro per arbetssökande. En språkkurs ska erbjuda bra lärande till rimliga kostnader. Dyra kurskostnader måste vara väl motiverade. Ersättning kan betalas ut efter godkänd och avslutad språkkurs och där dokumentation finns som styrker detta som kurscertifikat, faktura på kurskostnad och kvitto.

Det finns också möjlighet att i vissa fall få ersättning för 50 procent av kurskostnad vid kursstart, och därefter med ytterligare 50 procent efter avslutad kurs. Om du inte fullföljer språkkursen så blir du återbetalningsskyldig för utbetalt belopp.

Tänk på att ansökan måste vara godkänd av TMS Sverige innan språkkursen startar. Du kan bli ombedd att hitta en annan språkkursleverantör om språkkurserbjudandet inte kan godkännas av TMS Sverige.

Ansökan ska skickas i god tid, minst två veckor före kursstart.

Det är endast själva ansökningsformuläret som måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas in i efterhand.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan nedan.

Language course allowance application Pdf, 489 kB.

Om du är rekryterad, eller kandidat i en urvalsprocess (short-listed/pre-selected) för ett jobb i ett annat EU-land, Norge eller Island, och behöver få dina akademiska- och/eller yrkeskvalifikationer erkända, så kan du ansöka om ekonomiskt stöd för det.

Krav:

 • En officiell process för erkännande av kvalifikationer måste ha påbörjats.
 • Det är inte möjligt att begära ersättning för bestyrkta kopior och/eller översättningar om det inte finns någon officiell erkännandeprocess.

En erkännandeprocess innebär att du har lämnat in en officiell begäran om att begära erkännande av dina akademiska och/eller yrkesmässiga kvalifikationer till behörig organisation/myndighet i det nya arbetslandet. Detta för att utföra dina uppgifter och vara i överensstämmelse med lagkraven i destinationslandet.

Du kan ansöka om det ekonomiska stödet efter att du har skickat in din begäran om erkännande av kvalifikationer till behörig organisation/myndighet. Stödet består av en engångssumma på max på 440 euro.

Det är endast själva ansökningsformuläret som måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas in i efterhand.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan nedan.

Recognition allowance application Pdf, 353 kB.

Det kompletterande resestödet kan hjälpa dig att hantera extraordinära utgifter när du reser/flyttar till ett annat EU-land, Norge eller Island. Ersättning för faktiska kostnader kan ges med upp till 550 euro.

Krav:

 • redan beviljats intervju och/eller bosättningsstöd genom TMS Sverige, och kostnaderna för att resa till det nya landet överstiger den redan beviljade ersättningen
 • du har särskilda behov:
  • funktionsnedsättningar
  • du kommer från en missgynnad social/ekonomisk/utbildningsbakgrund och du står inför tillfälliga ekonomiska svårigheter
  • betydande geografiskt avstånd mellan ditt hemland och ditt nya arbetsland

Det kompletterande resestödet kan till exempel täcka:

 • transport av rullstol eller ledarhund
 • resekostnad för ledsagning eller annat motiverat behov
 • resa från de yttersta perifera regionerna i Europa som innebär extraordinära kostnader omedelbart före och/eller efter att du flyttat till ett annat EU-land, Norge eller Island.

Det är endast själva ansökningsformuläret som måste skickas in i förväg, kompletterande underlag kan skickas in i efterhand.

Se instruktioner inklusive checklista att bocka av i ansökan nedan.

Supplementary trip allowance application Pdf, 386 kB.

With financial support from the European Union.