Så här hanterar vi dina personuppgifter när du är inskriven på Arbetsförmedlingen

När du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen registrerar vi vissa uppgifter om dig i vårt datasystem.

Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna som du uppger. Uppgifterna som registreras behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Förordningen och lagen innebär ett förstärkt skydd för dig som privatperson när myndigheter och företag behandlar dina personuppgifter.

Arbetsförmedlingens behandling av personuppgifter är även reglerat i lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AF-PuL) och förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (AF-PuF).

Här får du information om när Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

Varför vi registrerar uppgifter om dig

Registren är till för att underlätta för oss att matcha dig mot lediga jobb och för att ge dig extra stöd, till exempel praktikplats. Du bestämmer själv, tillsammans med oss, de uppgifter om dig som får lämnas till arbetsgivare som har ett ledigt jobb. Efter ditt godkännande får arbetsgivare se vissa uppgifter om dig. Dina personuppgifter kan även komma att användas i vår testmiljö.

Uppgifter som registreras

 • Vilka arbeten du söker
 • Önskemål om arbetstid och var i landet arbetet helst ska finnas
 • Vilken utbildning och arbetslivserfarenhet du har
 • Körkort och eventuell tillgång till bil
 • Namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Uppgift om du har arbete eller är arbetslös
 • Anteckningar om vad som händer i ditt ärende.

Det här ser arbetsgivaren

 • dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, födelseår, om du har körkort och kan använda din bil i arbetet)
 • meriter (utbildning och yrkeserfarenhet)
 • kompetenser (dina valda kompetensord)

Senast tre år efter att ditt ärende avslutats på Arbetsförmedlingen tas dina uppgifter bort ur våra datasystem. Uppgifterna ska sedan, enligt lag, skickas för arkivering bland annat för framtida forskning.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Arbetsförmedlingen säkerställer att behandling av personuppgifter skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Det innebär att vi vidtar åtgärder för att dina personuppgifter behandlas konfidentiellt, riktigt, tillgängligt samt har ett gott tekniskt skydd. Exempelvis har endast behörig personal tillgång till dina personuppgifter.

Laglig behandling av personuppgifter

Rättslig grund

För att Arbetsförmedlingen ska kunna behandla personuppgifter som angår dig krävs det att det föreligger en rättslig grund. En rättslig grund föreligger bland annat när behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller om behandling av personuppgifter krävs som ett led i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Vissa personuppgifter får vi endast behandla om du lämnat samtycke till behandlingen. Detta kan vara fallet om du lämnat känsliga uppgifter om din hälsa. I andra fall har vi möjlighet att behandla uppgifter som ett led i myndighetsutövning, i dessa fall krävs det inte att du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

Ändamål med behandlingen

Arbetsförmedlingen samlar in dina uppgifter endast för särskilda ändamål. När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen behandlas dina personuppgifter med ändamålet att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande. Dina personuppgifter kommer även att behandlas för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. I detta avseende kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till andra myndigheter. Utöver dessa ändamål kan dina uppgifter komma att behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Känsliga och ömtåliga personuppgifter

Känsliga personuppgifter

Särskilt integritetskänsliga personuppgifter kallas för känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är personuppgifter som direkt eller indirekt avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse och så vidare. Känsliga personuppgifter får behandlas i en databas då de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av ärendet.

Ömtåliga personuppgifter

Personuppgifter som rör en enskilds sociala förhållanden samt omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om den enskilde betraktas som ömtåliga personuppgifter. Ömtåliga arbetsuppgifter får behandlas i en databas endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för handläggningen av ärendet. Detsamma gäller sådana personuppgifter som rör uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden.

Den registrerades rättigheter

Utövande av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Om du vill ha ett registerutdrag som visar hur Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter använder du blanketten Begäran om registerutdrag. Ett registerutdrag omfattar bara behandling av personuppgifter och inte övrig information i handlingar om dig. Vill du ha handlingar så använder du formuläret på de här sidan:

Ta del av allmänna handlingar

Om du vill använda dig av någon annan rättighet som rör dina personuppgifter använder du blanketten Begäran om rättelse, komplettering, radering, begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling. Denna ska inte användas om du anser att handläggningen är felaktig utan enbart gällande hantering av personuppgifter. Har du synpunkter på vår handläggning ska du använda formuläret på den här sidan.

Synpunkter på vår verksamhet

Om du vill veta vilka uppgifter om dig själv som finns hos oss ska du begära ett registerutdrag. Fyll i och skicka in blanketten:

Begäran om registerutdrag

Om vi har registrerat felaktiga uppgifter om dig kan du få det rättat. Fyll i och skicka in blanketten:

Begäran om rättelse, komplettering, radering, begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling

Rätt till rättelse och komplettering

Om du anser att vi registrerat felaktiga uppgifter om dig kan du vända dig till Arbetsförmedlingen för att få dessa uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Arbetsförmedlingen gör alltid en prövning i det individuella fallet. Allmänna handlingar kan vare sig rättas eller kompletteras med stöd av dataskyddsförordningen.

Rätt till radering

Du som är registrerad har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter som vi behandlar borttagna. Detta gäller dock inte i alla situationer utan Arbetsförmedlingen gör en individuell prövning vid varje tillfälle. Allmänna handlingar är undantagna dataskyddsförordningens regler om radering. Personuppgifter måste raderas enligt dataskyddsförordningen i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt till begränsning av behandling

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Rätt att göra invändningar

Om Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter kan du i vissa fall invända mot behandlingen. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse som ett led i myndighetsutövning eller när profilering sker.

Om du invänder mot behandlingen fortsätter Arbetsförmedlingen endast att behandla uppgifterna om det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Arbetsförmedlingen kan vara skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter när det är tekniskt möjligt. En förutsättning är att Arbetsförmedlingen behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal som du ingåtts. Detta gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.

Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Arbetsförmedlingen kan komma att använda sig av automatiserat beslutsfattande som inbegriper profilering. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. Om detta sker kommer Arbetsförmedlingen att informera dig.

Vilka personuppgifter får behandlas

Arbetsförmedlingen får i sin arbetsmarknadspolitiska verksamhet behandla vissa personuppgifter i särskilda situationer. Du kan läsa mer om vilka personuppgifter som arbetsförmedlingen får behandla i Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut på medium för automatiserad behandling det vill säga utlämnande som kan ske genom e-post eller annan överföring via nät. Vissa uppgifter har Arbetsförmedlingen rätt att förmedla till arbetsgivare, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket med flera. Läs mer om vilka utlämnanden som Arbetsförmedlingen kan komma att vidta i AF-PuF 11 a – 15 §§.

En arbetsgivare får ha direktåtkomst till personuppgifter som får behandlas, exempelvis namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter. Vidare har även Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden samt Migrationsverket direktåtkomst till vissa uppgifter. Läs mer om detta i AF-PuF 16 – 16 a §§.

Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller om en kontaktpersons telefonnummer eller funktion i företaget får inte användas som sökbegrepp i de system som Arbetsförmedlingens personal använder sig av.

Hur länge sparar Arbetsförmedlingen personuppgifter?

Uppgifter om arbetssökande i en arbetsmarknadspolitisk databas ska gallras senast tre år efter utgången av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos Arbetsförmedlingen.

Sekretessbestämmelser

När Arbetsförmedlingen behandlar personuppgifter så följer vi offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I Arbetsförmedlingens verksamhet gäller bestämmelserna i 28 kapitlet, 11, 12 och 12a §§. Sekretessen hindrar inte att vi lämnar uppgifter till våra upphandlade leverantörer eller andra myndigheten som behöver dem, till exempel Försäkringskassan, CSN och Sveriges a-kassor.