­Allmänna villkor för widget till rekryteringsguiden

1. Bakgrund

Arbetsförmedlingen (org. nr 202100-2114) tillhandahåller tjänsten Rekryteringsguiden widget (”Widget”) genom en iframe-elementlösning. ”Widget” tillgängliggör för andra organisationer som arbetar med arbetsgivarkontakter att erbjuda tjänsten Rekryteringsguiden på sin webbsida. Rekryteringsguiden är en kostnadsfri digital tjänst som hjälper arbetsgivare att hitta nya medarbetare. Rekryteringsguiden väger in kriterier som arbetsmarknadsprognosen, geografisk placering och kunskapskrav för att sedan föreslå de lämpligaste rekryteringstjänsterna som Arbetsförmedlingen kan erbjuda för arbetsgivare att påbörja sin rekryteringsprocess. Förslaget kan vara att publicera en annons, eller att söka i kandidatbanken.

Detta avtal (”Avtalet”) beskriver förutsättningarna för din användning av ”Widget”.

Part till detta ”Avtal” anses vara det företag eller den organisation (”Användaren”) som har implementerat Widgeten på sin webbsida och som genom godkännande av dessa användarvillkor tillåter besökare att ta del av ”Widget” på den webbsidan.

2. Licens

Arbetsförmedlingen tillhandahåller ”Widget” på de villkor som framgår av detta Avtal. Genom detta ”Avtal” erhåller ”Användaren” en kostnadsfri, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-upplåtbar rätt att använda denna ”Widget”.

3. Namngivning

Webbsidor som använder ”Widget” ska förses med upplysningen om att de använder en tjänst från Arbetsförmedlingen och vilket är inkluderat automatiskt i ”Widget” med ”I samarbete med Arbetsförmedlingen”.

4. Immateriella rättigheter

Arbetsförmedlingen innehar rättigheterna till källkoden, objektkoden, information och statistik mm. avseende ”Widget”. Detta Avtal medför inte någon rätt att publicera, kopiera, överlåta, licensiera eller annars förfoga över ”Widget” på annat sätt än den användning som framgår av ”Avtalet”.

5. Tekniska krav och begränsningar

För att säkerställa och upprätthålla ”Widget” digitala tillgänglighet och kvalitet är Användaren skyldig att följa riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA. Dessa riktlinjer bygger på Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Stöd för att följa WCAG 2.1 nivå AA förekommer i kontrollpanelen där ”Användaren” skapar en ”Widget”.

6. Ansvar

Arbetsförmedlingen lämnar inte några utfästelser eller garantier avseende kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda avseende ”Widget”.

7. Regelefterlevnad

Arbetsförmedlingen tillhandahåller ”Widget” i enlighet med vid var tid gällande och tillämpliga lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter och myndighetspåbud, relevanta standarder och branschpraxis samt Arbetsförmedlingens tillämpliga policyer och riktlinjer. ”Användaren” har inte rätt att använda ”Widget” i strid med gällande rätt.

8. Ändringar av tjänst

Arbetsförmedlingen förbehåller sig rätten att ensidigt uppdatera och ändra ”Widget” och detta ”Avtal”. Genom att fortsätta använda ”Widget” efter att en förändring har genomförts accepterar ”Användaren” förändringen. Om ”Användaren” inte önskar acceptera en förändring har denne inte längre rätt att använda ”Widget”. Det ankommer på ”Användaren” att hålla sig uppdaterad om avtalsvillkoren.

9. Avtalstid och uppsägning

Detta ”Avtal” gäller från och med att ”Användaren” fått tillgång till att skapa koden för en ”Widget” och är giltigt så länge Arbetsförmedlingen tillhandahåller ”Widget” såvida ”Avtalet” inte sagts upp i förtid av någon av parterna.

Arbetsförmedlingen förbehåller sig rätten att säga upp detta ”Avtal” till omedelbart upphörande om du använder ”Widget” i strid med villkoren i detta ”Avtal”. Arbetsförmedlingen förbehåller sig även rätten att, efter att ha anslagit förändringen enligt avsnitt 8 (”Ändringar av tjänst”), permanent eller tillfälligt upphöra med att tillhandahålla hela eller delar av ”Widget”.

”Användaren” har rätt att när som helst säga upp detta ”Avtal”. Sådan uppsägning sker genom att ”Användaren” upphör att använda ”Widget”.

Om detta ”Avtal” upphör är ”Användaren” skyldig att med omedelbar verkan upphöra med användning av ”Widget”.

10. Övrigt

”Användaren” har inte rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta ”Avtal” utan föregående skriftligt godkännande från Arbetsförmedlingen.

Detta ”Avtal” ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i anledning av detta ”Avtal” ska avgöras av svensk domstol.