25 april 10:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Det ljusnar på arbetsmarknaden

Fler får jobb, arbetsmarknaden växer sig allt starkare och arbetslösheten sjunker. Det är en positiv utveckling, men många utmaningar kvarstår. Långtidsarbetslösheten ökar då arbetssökande inte alltid har den kompetens som efterfrågas. Marcus Löwing från Arbetsförmedlingen hjälper oss att förstå hur allt hänger ihop och varför det är så viktigt att rusta sig rätt för att få ett jobb!

[intromusik]

[Charlotte Lindman]

Det är ett positivt läge på arbetsmarknaden efter att flera har vaccinerats och restriktionerna har släppts.

Men, vi kommer från en allvarlig kris som skakade om en hel världsekonomi, och det slog extra hårt i kontaktnära branscher som hotell, restaurang och butik.

Arbetslösheten ökade i hela Sverige, oavsett ålder, kön och utbildning.

Men hur ser det ut nu?

Marcus Löwing från Arbetsförmedlingen är expert på att analysera arbetsmarknaden och han ska ge oss en bild över hur Sverige mår, när arbetsmarknaden växer sig allt starkare!

Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman.

[intromusik]

[Charlotte Lindman]

Välkommen hit!

[Marcus Löwing]

Tack så mycket, kul att vara här!

[Charlotte Lindman]

Ja, hur ser arbetsmarknaden ut?

[Marcus Löwing]

Vi blickar framåt med en positiv syn på att konjukturen ska fortsätta att återhämta sig framöver.

Tittar vi i nuläget var arbetslösheten ligger nu

så ligger den senaste veckosiffra på 7,6 %.

Då ska vi komma ihåg att när det var som högst,

i juli förra året, så låg den på 9,2 procent,

så det ser betydligt ljusare ut nu.

[Charlotte Lindman]

Och när vi spelar in det här avsnittet så är vi ju

i september 2021, för de som lyssnar,

så att vi ger en ögonblicksbild just nu.

Men de här siffrorna, 9,2 och 7,6.

Om vi tar i i antal, kan man säga ungefär, så att man har

en bild över hur många personer är det här?

[Marcus Löwing]

Just nu, i nuläget, så ligger vi för första gången, i samband

med krisen, på strax under fyrahundratusen personer,

och arbetslösheten fortsätter att ticka ner, och vi ser också

i våra prognoser att det kommer att fortsätta minska framöver.

Så det är väldigt positivt, samtidigt som det förstås

finns en hel del personer som dessvärre

fastnar i arbetslöshet också.

[Charlotte Lindman]

Och vi ska återkomma till det alldeles strax,

men om vi ska ta pulsen här nu på sveriges arbetsmarknad

idag: hur mår Sverige?

[Marcus Löwing]

Ja, men i grunden så är svensk arbetsmarknad väldigt stark

och den blir starkare för varje vecka som går nu,

och det hänger ju samman med att konjunkturen

tuffar på, helt enkelt.

Men sen ska man inte heller glömma de stora utmaningarna

som finns på arbetsmarknaden, i det som vi snuddade vid

precis, det vill säga långtidsarbetslösheten, som har

ökat tydligt och som nu, trots att den totala arbetslösheten

inte minskar, ligger kvar och ser ut att ha fastnat på en

högre nivå än tidigare, samtidigt som vi har väldigt många

arbetsgivare som inte hittar arbetskraft.

[Charlotte Lindman]

Ja precis, och vi ska gå till botten lite grann om det här

alldeles strax, men jag skulle vilja veta, innan vi går in där:

vilka är det som får jobb nu då?

I och med att det ändå är en positiv utveckling

ifrån den här krisen som vi har haft.

Det ser ju ändå positivt ut, som du säger.

Vilka är det som får jobben?

[Marcus Löwing]

Ja, vi brukar ju på Arbetsförmedlingen ofta och gärna prata

om utbildningens roll för att ha chans att få få arbete,

och det är precis det som vi ser också i våran egen statistik nu,

att de som går till arbete, det är oftast personer

som har en gymnasial utbildning.

Det är en väldigt tydlig, fortfarande, om inte än tydligare,

vattendelare på svensk arbetsmarknad.

Det spelar inte roll bara för chansen att få jobb i ett kortare

perspektiv, utan det spelar också roll för risken för att fastna

i tider utav längre arbetslöshet.

[Charlotte Lindman]

Så du menar att de som blir kvar då,

det är de som saknar utbildning.

Kan man dra en sådan slutsats?

[Marcus Löwing]

Till stor del så ser det ut så, ja.

[Charlotte Lindman]

Du säger att det är gymnasieutbildningen som ändå är den

enskilda chansen till att få ett arbete.

Kan man se nånting om vilka branscher det är som gynnas

utav den här positiva utvecklingen som vi ser nu?

[Marcus Löwing]

Ja, alltså tittar vi på var det fylls på nu på svensk

arbetsmarknad, där det finns väldigt många lediga jobb,

så handlar det precis som tidigare inom vård och omsorg,

det handlar om IT, framförallt, där det dyker upp

jobbchanser kontinuerligt, men sen ser vi också nu

en viss ökning inom hotell och restaurang som har

varit extra drabbat under krisen, men det är från låga nivåer.

[Charlotte Lindman]

Så hotell-restaurang, IT och vård, det är starka

marknader som både finns just nu och är på väg uppåt.

[Marcus Löwing]

Ja.

[Charlotte Lindman]

Om vi ska titta på de här personerna då, i och med att

gymnasieutbildningen är så viktig som, du säger, kan man

göra någon jämförelse på hur det ser ut utav de som då

är utan arbete som blir inskrivna på Arbetsförmedlingen?

Hur stor andel är det då som saknar gymnasiet?

Kan man se någon koppling där?

[Marcus Löwing]

Ja, men precis. Kan bara inleda med att säga att många

utav de som fortfarande är långtidsarbetslösa var arbetslösa

redan innan krisen och många utav dem har ju,

som du är inne på, också en relativt kort utbildning och vad vi

då menar är att man saknar en gymnasial utbildning.

Och om vi börjar med att titta på de som har kortast tid

på arbetsmarknaden utan arbete, upp till och med 6 månader,

så saknar 27 procent en gymnasial utbildning,

och om vi istället tittar på de som har de allra längsta tiderna,

det vill säga mer än 2 år utan arbete, så är samma andel

41 procent som saknar utbildning, så för oss är det

väldigt tydligt att ju längre man har gått arbetslös,

desto vanligare är det att man just saknar

en gymnasial utbildning.

[Charlotte Lindman]

Och då ser man ju då det här, att det slår väldigt hårt,

att 27 procent från början saknar utbildning,

och efter 2 år så mycket som 41 procent.

Hur många personer rör det här sig om i antal, som är

i den här långtidsarbetslösheten som du nämner?

[Marcus Löwing]

Just nu så pratar vi om strax under 190 000 personer

som har varit utan arbete i mer än tolv månader,

och, återigen, trots att konjunkturen har tagit fart

och att arbetsgivarna återigen börjar skrika efter arbetskraft,

så ser vi inte att långtidsarbetslösheten minskar

på samma sätt som arbetslösheten totalt sett.

[Charlotte Lindman]

Så de som får arbete utav dem som är utöver det, det är där

det fylls på ifrån, som då har utbildning och så vidare.

[Marcus Löwing]

Ja, men precis. Exakt.

[Charlotte Lindman]

Men om vi bara tittar på hur det ser ut för ungdomarna, för där

har man ju också sett att de har blivit väldigt hårt drabbade

i den här krisen. Och vad har vi för siffror där?

Kan du berätta nånting om arbetsmarknaden för ungdomar?

[Marcus Löwing]

Absolut. Med ungdomsarbetslösheten är det ofta så att

vid konjunkturuppgångar så minskar ungdomsarbetslösheten

väldigt snabbt, och på motsvarande sätt

vid konjunkturnedgångar så ökar arbetslösheten

väldigt snabbt och tydligt för den här gruppen, och det hänger

mycket ihop med att det här är en grupp på arbetsmarknaden

som inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden

på samma sätt som som andra, som inte har hunnit

etablera ett nätverk och och fått tillräckligt med erfarenhet.

Men det är också så inom den här gruppen med ungdomar

som blir kvar i arbetslöshet, att där är det också väldigt tydligt

att det är ungdomar som saknar en gymnasial utbildning

som riskerar, så att säga, att fastna på längre sikt också.

[Charlotte Lindman]

Så återigen är utbildningen en nyckel här,

även för ungdomarna då.

Men om vi tittar åt andra hållet.

Vi tänker på de här då som är 55 plus.

Vi har pratat mycket nu om att det är också en grupp

som ökar på Arbetsförmedlingen.

Vad kan du säga om dem?

[Marcus Löwing]

Ja, men precis. Som du är inne på, arbetslösheten har ökat

även för gruppen äldre, det vi räknar med 55 år och äldre

på Arbetsförmedlingen under pandemin.

Sen har arbetslösheten för gruppen totalt sett också minskat

de senaste månaderna sen sommaren, men inte lika mycket

som med övriga grupper, och det där kan förstås bero på

en rad olika skäl.

[Charlotte Lindman]

Ja, det vill man ju gärna...

[Marcus Löwing]

Och när vi skriver våra rapporter så har vi också identifierat

gruppen äldre i arbetslöshet som en grupp som normalt sett

har en svagare konkurrensförmåga.

Man ska samtidigt komma ihåg att gruppen

äldre på arbetsmarknaden är i grund och botten

väldigt väletablerad egentligen.

Man har lång erfarenhet generellt sett, men det är just

i händelse utav arbetslöshet som man tenderar

att få svårare att komma vidare, och då är det

just den gruppen som kan ha det svårare än andra.

Och återigen, det kan bero på väldigt mycket.

Man kan ha varit verksam inom en bransch eller yrke

under lång tid som är påverkat utav digitalisering,

automatisering, områden som kan delvis vara på tillbakagång.

Därför blir det ju väldigt viktigt att man gör

en kompetensinventering och tittar på hur man kan komma

vidare för att rusta sig mot de jobben som ju faktiskt finns.

[Charlotte Lindman]

Så du menar att även om man då kanske har

en lång erfarenhet, även gymnasieutbildning och då ändå

tillhör den här gruppen som är 50 plus så behöver man

kanske utbilda sig.

[Marcus Löwing]

Absolut, och i vissa fall så kan det handla om ganska

grundläggande utbildning som man måste ta igen.

I andra fall så kan det handla om en kortare utbildning

för att ganska snabbt få jobb.

Jag tänker inte minst på alla de bristområden som finns

på arbetsmarknaden idag, där Arbetsförmedlingen också har

arbetsmarknadsutbildningar av kortare slag, som man

med fördel kan titta på och fundera över.

[Charlotte Lindman]

Arbetsmarknadsministern, Eva Nordmark, uttalar sig ju lite

just om långtidsarbetslösheten, att den är oroväckande hög,

precis som våra analyser här från Arbetsförmedlingen visar,

samtidigt som den här arbetskraftsbristen är stor

och därför så behöver fler ställa om.

Kan du förklara hur det här hänger ihop?

Det är ju ett stort glapp här, vad man förstår.

[Marcus Löwing]

Ja, men så är det ju och mycket av den ökningen

utav långtidsarbetslösa, som jag pratat om här tidigare,

var just, återigen, personer som har varit arbetslösa

redan innan krisen.

Under krisen så har det ju också varit så att vi har sett

att många utav de ingångsjobb som tidigare har funnits

har försvunnit, så av den anledningen har det för vissa

blivit ännu svårare.

Och med det sagt så blir det ju än viktigare att titta på

hur man skulle kunna, antingen med en kortare utbildning

eller en kompetensinsats, eller med en längre utbildning,

komma tillbaka på arbetsmarknaden och inte bara i det kortare

perspektivet, utan också för att tillse att man har en fast

och trygg etablering på en ständigt föränderlig arbetsmarknad.

Vi har ju en väldigt kunskapsintensiv arbetsmarknad i Sverige,

och om man jämför svensk arbetsmarknad internationellt sett

så har vi en ganska låg andel med vad man ibland i debatten

brukar kalla för "enklare jobb", eller arbeten som inte kräver

specifik utbildning, och det går allt snabbare.

Vi ser ju också hur hur kompetenskraven förändras

i allt snabbare takt också, och delvis pådrivet utav pandemin.

[Charlotte Lindman]

Men om vi säger då att "Nu utbildar vi

alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Alla får gymnasieutbildning eller andra utbildningar."

Kommer den gruppen kunna lösa arbetskraftsbristen

på andra sidan?

Det kanske är en dum fråga, men man undrar ju:

hur ska vi få ihop det?

[Marcus Löwing]

Nej, men naturligtvis så är det en intressant fråga,

och många som är arbetslösa idag kommer ju förstås

att utgöra en jätteviktig resurs på arbetsmarknaden,

av många skäl.

Man ska samtidigt komma ihåg att vissa har en längre

startsträcka än andra. Det kan ju bero på vistelsetid i landet,

det kan bero på vad man utgår ifrån för utbildning.

Men givetvis är det så att också med den befolkningsökning

som vi har sett och som vi fortsätter att se framöver

så kommer det ju att behövas väldigt många fler,

så att säga, både huvuden, armar och fötter

på svensk arbetsmarknad framöver, samtidigt som det

förstås också finns, på svensk arbetsmarknad,

en arbetskraftsinvandring parallellt med detta, just på tal

om det här med bristsituationerna, där det främst är så

att man har riktat sig mot IT-specialister och kockar,

historiskt i alla fall.

[Charlotte Lindman]

Det innebär alltså att vi har inte arbetskraften

som kan lösa bristen fullt ut.

[Marcus Löwing

Nej, utan det är ju den stora utmaningen, men samtidigt

möjligheten i detta, att vi ser att det finns en väldigt stor

efterfrågan på arbetskraft redan nu, i spåren utav pandemin.

Och vi spår ju också att efterfrågan kommer att bli

ännu bredare och starkare framöver.

Men då vill det till att man också förstås har den

utbildning eller de kompetenser som efterfrågas

på svensk arbetsmarknad.

Så jag skulle säga det ligger förstås både på myndigheten,

Arbetsförmedlingen, att prata om det här och föra dialog

om det. Det ligger på individen också att ta till sig

hur arbetsmarknaden ser ut just nu, och efterfrågan ser ut,

men det vilar också en hel del ansvar på arbetsgivarna, givet

den här bristsituationen nu som vi har sett under

väldigt lång tid också, där det det ibland förmodligen också

finns ett utrymme för att vara lite flexibel, åtminstone i början,

för att släppa in nån som kanske inte egentligen uppfyller

alla kraven från början, men som kan växa in i rollen.

[Charlotte Lindman]

Så det är ju inte ett enkelt svar på den här frågan.

Annars hade svaret varit betydligt kortare, förstår jag,

men om vi säger så här då: hur många utav de som är utan

arbete idag och har varit utan arbete i ett år skulle vara hjälpta

av en utbildning för att få ett arbete?

[Marcus Löwing]

Om vi tittar på de här 190 000, som vi pratade om,

långtidsarbetslösa så är det ungefär 70 000 som saknar

gymnasial utbildning, och det är naturligtvis så att många

utav dem kommer att vara behjälpta av att komplettera

sin utbildning för att dels få lättare att söka jobb, att få ett jobb,

men också för att kunna ha möjligheten att vidareutbilda sig.

Återigen, vi lever på en föränderlig arbetsmarknad, för vissa

där inte utbildning kanske är den självklara insatsen.

Ja, där kanske det måste till en kedja utav andra insatser,

åtminstone till en början, för att rusta personen i fråga.

Subventionerade anställningar kan vara också ett sätt

att sänka tröskeln för någon som har stått långt ifrån

arbetsmarknaden under längre tid, men också förstås

praktik ser vi som ett viktigt verktyg att använda.

[Charlotte Lindman]

Så slutsatsen här verkar vara att utbildning är jätteviktigt,

men det behövs andra insatser.

Subventionerade anställningar pratar du om och även praktik,

att få komma ut i arbetsmarknaden,

att det kan bryta arbetslösheten.

Vi ska alldeles strax avrunda här.

Marcus, du har gett oss otroligt mycket bra insikter i

hur arbetsmarknaden ser ut just nu, men om vi ska titta på

hur du ser på framtiden, hur ser arbetsmarknaden ut framåt?

[Marcus Löwing]

Spännande fråga, och som vi på analysavdelningen förstås

tittar väldigt mycket på, men om man ska bara vara lite mer

så här generell i svaret så ser jag väldigt positivt

på den framtida arbetsmarknaden.

Vi har en strukturomvandling som kommer att fortsätta,

driven utav digitalisering och automatisering.

Vi kommer se vissa jobb som försvinner.

Vissa jobb kommer att ändras i karaktär vad gäller

arbetsuppgifter, och vi kommer se andra jobb som

kommer att växa fram inom vissa branscher.

Jag tänker på de här stora trenderna

med elektrifiering, bland annat.

Så att det kommer hända väldigt mycket på svenska

arbetsmarknaden framöver, och, som jag sa tidigare, det finns

fortfarande väldigt stora utmaningar, men om man också ser

att det framöver kommer att finnas en väldigt

stor efterfrågan på arbetskraft inom väldigt många områden,

och inte minst också, om jag får slå ett slag för det så här

i slutskedet, att man inte heller får glömma

de yrkesinriktade gymnasiala utbildningarna inom exempelvis

industri och och bygg, så kommer det också finnas

väldigt många jobbchanser på sikt även där, och inte bara

på yrken som är relaterade till eftergymnasial nivå.

[Charlotte Lindman]

Stort tack, Marcus Löwing ifrån analysavdelningen

på Arbetsförmedlingen, för att du har gett oss en tillbakablick

och en framåtsyftande blick och att positivitet

och att arbetsmarknaden är stark gör att arbetsmarknaden

kommer gå bättre framöver.

Stort tack för att du besökte Arbetsförmedlingen jobbpodd.

[Marcus Löwing]

Tack för att jag fick komma.

[musik]

[Charlotte]

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman.

Gäst var Marcus Löwing från Arbetsförmedlingen och tekniker Andreas Damgaard.

Det här avsnittet producerades i september 2021.

Har du tankar och funderingar på vad vi ska prata om i podden, skriv då till podcast@arbetsformedlingen.se. Vi hörs!

[musik]