Pressmeddelande, 12 maj 2021

Värdefull kompetens hos äldre ratas

55–64-åringarna är den åldersgrupp som ökat mest bland de långtidsarbetslösa. På ett år har gruppen ökat med närmare 10 000 personer till 44 000. Mer behöver göras för att ta till vara äldres kompetens.

– I grunden handlar det om att ändra attityder och vanor och att bryta fördomar. Fler arbetsgivare, både offentliga och privata, behöver se till kompetens och inte ålder när de anställer. Detta är en lång process som kräver samtal på alla arenor. Samtidigt måste också arbetssökande vara öppna för att byta yrkesbana, säger Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

Arbetslösheten sjunker sakta men långtidsarbetslösheten fortsätter att öka och i april var drygt 425 000 personer inskrivna arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet på 8,2 procent och är en svag minskning mot förra månaden.
Pandemin har medfört att även personer som tidigare haft en stark förankring på arbetsmarknaden har blivit arbetslösa och dessutom har svårare att komma tillbaka. Drygt 76 000 av de inskrivna arbetslösa var 55–64 år. Av dem har närmare sex av tio varit utan arbete i mer än ett år. 

En förklaring kan vara strukturomvandlingen som innebär att arbeten förändras eller försvinner och inte kommer tillbaka. Den medför dessutom nya eller förändrade kompetenskrav. En annan kan vara åldersdiskriminering. 

– Det är känt att det förekommer diskriminering på grund av ålder och att det kan påvisas redan vid 40-årsåldern, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Samtidigt bygger samhällsstrukturen och pensionssystemet på att vi lever längre och fler behöver jobba högre upp i ålder. Arbetskraftsbehovet framöver är stort, inte minst inom välfärden där färre ska ta hand om fler. Det kommer därför att bli viktigt att ta till vara alla som kan arbeta så länge man orkar, kan och vill. 

– Under krisen har fler äldre fått det svårare att komma tillbaka i arbete. Det är problematiskt då det är av stor vikt att ta till vara kompetens oavsett ålder, säger Annika Sundén.

Kort om arbetsmarknaden i april 2021

Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2020.

  • 8,2 procent var inskrivna som arbetslösa (8,1).* Sammanlagt 425 266 personer (418 642).
  • 10,5 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,8).* Sammanlagt 54 591 ungdomar (56 804). 
  • 192 797 personer var öppet arbetslösa (244 638).
  • 232 469 personer deltog i program med aktivitetsstöd (174 004). 
  • 28 557 personer anmälde sig som arbetslösa (64 355).
  • 38 173 personer fick arbete (26 930).
  • 3 244 personer varslades om uppsägning (26 773).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i april 2021.

Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 15 juni 2021 kl. 06:00.
 

Fakta om statistiken     

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se