Pressmeddelande, 11 augusti 2020

Långtidsarbetslösheten ökar snabbare

Arbetslösheten fortsätter att stiga tydligt i samtliga grupper. Ökningstakten har dock bromsat in. Däremot ökar takten när det gäller personer som varit arbetslösa tolv månader eller mer.

I slutet av juli var 478 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 134 000 personer fler än samma månad förra året. Uttryckt som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten stigit från 6,9 till 9,2 procent på ett år. Ökningstakten har dock bromsat in och var på samma nivå både i juni och juli. Liksom tidigare månader under pandemin ökar arbetslösheten bland alla grupper men särskilt bland inrikes födda och personer med gymnasieutbildning.

Långtidsarbetslösheten ökar i en allt snabbare takt. I juli hade närmare 165 000 personer varit utan arbete i tolv månader eller mer. Det är 16 procent fler än i juli förra året. Sett till antal är ökningen jämnt fördelad mellan inrikes och utrikes födda. Procentuellt ligger dock den tydligaste ökningen inom gruppen inrikes födda.

– Det är tydligt att pandemin har försvårat arbetsmarknadsläget ytterligare för allt fler grupper inskrivna arbetslösa. Risken att hamna i långtidsarbetslöshet är stor, särskilt bland dem med kort utbildning. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till jobb, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kort om arbetsmarknaden i juli 2020

(Inom parentes anges motsvarande siffor för juli 2019.)

  • 9,2 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 478 081 personer (344 089).
  • 13,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,5).* Sammanlagt 72 833 ungdomar (45 686).
  • 294 100 personer var öppet arbetslösa (188 273).
  • 183 981 personer deltog i program med aktivitetsstöd (155 816).
  • 36 974 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (25 640).
  • 26 783 personer fick arbete (21 018).
  • 3 622 personer varslades om uppsägning (2 588).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i juli 2020.

Verksamhetsstatistiken för augusti publiceras den 14 september 2020 kl. 06.

 

Fakta om statistiken         

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se