Unga med funktionsnedsättning på
Arbetsförmedlingen

Att underlätta arbetsmarknadsetableringen och därmed undvika långvarig frånvaro från arbetsmarknaden är viktigt. Särskilt viktigt är det att se till att unga med funktionsnedsättning får en varaktig anknytning på arbetsmarknaden eftersom deras anknytning till arbetsmarknaden över tid har försvagats. Syftet med denna rapport är att studera unga med funktionsnedsättning för att se hur länge de förblir inskrivna på Arbetsförmedlingen och av vilken orsak de avslutat sin inskrivning. Rapporten har även ett särskilt fokus på skillnader mellan kvinnor och män.

Rapporten visar att av de ungdomar som studerades hade hela 94 procent lämnat Arbetsförmedlingen någon gång inom fyra år. Över hälften av dessa hade lämnat till arbete och studier.

Resultatet visar vidare att personer med längre inskrivningstid i högre utsträckning lämnade för osubventionerat arbete jämfört med personer med kortare inskrivningstid. Av den fjärdedel som lämnade sist gick nästan en dubbelt så stor andel till osubventionerat arbete i jämförelse med den fjärdedel som lämnade först.

Skillnaderna mellan kvinnor och män är tydliga. Om man delar upp arbeten i subventionerade och osubventionerade arbeten ser man att männen hade kortare tid till subventionerade arbeten än kvinnor, men längre tid till osubventionerade arbeten. Det tog inte bara längre tid för kvinnor att få en subventionerad anställning, det var också en lägre andel kvinnor som fick en subventionerad anställning jämfört med män. För de osubventionerade arbetena gällde det motsatta, det gick snabbare för kvinnor att få ett osubventionerat arbete och det var dessutom en större andel av kvinnorna som fick dem, jämfört med män.

En gymnasial utbildning påverkar resultaten till arbete och studier positivt oavsett vilken funktionsnedsättning individen hade. Resultatet understryker vikten av utbildning som en faktor för att öka chanserna på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen bör verka för att öka andelen som går till studier bland de med endast förgymnasial utbildning.

Stort fokus i rapporten har lagts på att beskriva vilka som får subventionerade respektive osubventionerade arbeten. I det fortsatta arbetet är det viktigt att fortsätta analysera dessa skillnader, exempelvis skillnader i utbildningsnivå och yrkesval för dem som går till subventionerad eller osubventionerad anställning. Övriga frågor som vi vill lyfta fram i det fortsatta analysarbetet är i vilken grad ett subventionerat arbete övergår i ett osubventionerat arbete och i vilken utsträckning personer åter skriver in sig vid Arbetsförmedlingen efter att ha lämnat för ett arbete.

Ladda ner

Läs hela rapporten Pdf, 415 kB.