En fördjupad analys av unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen

2021-11-19

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att stödja unga med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. I denna rapport studeras hur det går för gruppen att ta sig ut på arbetsmarknaden.

Resultaten visar att det skett stora förändringar över tid och att antalet förstagångsinskrivna unga med funktionsnedsättning (18–24 år) har minskat kraftigt under den studerade perioden 2013 till 2020 på Arbetsförmedlingen. Det gäller främst på senare år och tycks beror på flera olika orsaker som kan kopplas till myndighetens förmåga att tidigt identifiera och registrera funktionsnedsättning. Resultaten visar också att unga med funktionsnedsättning är arbetslösa under en längre tid och når andra typer av utfall än övriga unga. Bland unga med funktionsnedsättning är det vanligast att nå ett subventionerat arbete, medan osubventionerat arbete och studier är ovanligare.

Det är viktigt att Arbetsförmedlingen arbetar vidare med frågor kopplat till personer funktionsnedsättning. Det handlar bland annat om att förbättra möjligheten att tidigt i inskrivningsperioden identifiera arbetssökande med funktionsnedsättning. Vidare behövs mer kunskap om den sjunkande utbildningsnivån och övergången till utbildning samt vad som kan förklara skillnader mellan män och kvinnor.

På Arbetsförmedlingen pågår ett utvecklingsarbete kopplat till personer med funktionsnedsättning, vilket är positivt. Det är dock viktigt att utvecklingsarbetet görs i förhållande till den pågående reformeringen av myndigheten. Detta för att säkerställa att målgruppens behov omhändertas när den nya arbetsmarknadspolitiken utformas.