Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Dalarna

  Fler utbildningsplatser behövs inom bristyrken

  Sysselsättningen ökar något, men parallellt behövs minst den dubbla volymen nyanställningar för att ersätta dem som går i pension. Företagen tror på en god efterfrågan, men samtidigt fortsätter bristyrkesproblematiken på en hög nivå. Den stora utmaningen är att erbjuda utbildningsplatser i så många olika bristyrken som möjligt inom gymnasierna, vuxenutbildningen och folkhögskolorna.

 • 21 december 2018 Analys och utvärdering

  Analys av det förstärkta samarbetet för sjukskrivna

  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar aktivt med att öka förutsättningar för att fler individer ska återfå sin arbetsförmåga och kunna ta tillvara sina förutsättningar för egen försörjning. Det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna innehåller gemensamma utredningsinsatser i form av gemensamma kartläggningar och olika former av insatser, av både arbetsförberedande och arbetslivsinriktad karaktär.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Västra Götaland

  10 år av jobbtillväxt i Västra Götaland  

  Höstens prognosundersökning från Arbetsförmedlingen visar att arbetsgivarna i länet är fortsatt positiva när det gäller efterfrågan och att de har fortsatt stora anställningsplaner. Enligt prognosen ökar antalet sysselsatta i länet med 26 000 under prognosperioden 2018 och 2019, vilket innebär tio år av jobbtillväxt.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Östergötland

  Fler i jobb och sjunkande arbetslöshet under 2019  

  Det är fortsatt god arbetsmarknad i Östergötland och sysselsättningen väntas öka med 6 500 personer 2018-2019. Arbetslösheten fortsätter sjunka samtidigt som allt fler arbetsgivare får svårare att hitta rätt kompetens.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Örebro

  1 400 fler jobb i Örebro län under 2019  

  Fortsatt stora rekryteringsbehov i Örebro län. I fokus står matchningen till arbete och utbildning. Därför är utbildnings- och vägledningsinsatser centrala komponenter i Arbetsförmedlingens arbete framöver. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Örebro

  Fler sysselsatta i Örebro län

  Arbetsgivarna i Örebro län förväntar sig en fortsatt hög efterfrågan under 2018 och 2019 på varorna och tjänsterna de producerar. Ett orosmoln är dock svårigheten att hitta lämplig kompetens vid rekryteringar.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Gruvnäringen

  Oförändrad optimism inom gruvnäringen!  

  Majoriteten av företag i den här undersökningen bedömer en oförändrad eller något ökande efterfrågan av sina varor under det närmaste halvåret och året. En ökad andel företag kan öka produktion innan eventuell nyanställning. Antalet anställda bedöms öka något marginellt på ett års sikt.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Halland

  Tillväxten lite svagare i Halland 2019

  I höst har Arbetsförmedlingen intervjuat 430 arbetsgivare i Halland hur deser på efterfrågan på varor, tjänster och tillgången på arbetskraft. Arbetsmarknaden i länet  är fortsatt ljus och sysselsättningen bedöms öka med cirka 2 000 personer under 2018 och 1 500 personer under 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Jämtland

  500 nya jobb i Jämtlands län 2019  

  Arbetsmarknaden i Jämtlands län är fortsatt stabil och företagen har stark tilltro på framtiden. Stämningsläget är positivt, särskilt inom hotell och restaurang, transport och finansiella tjänster. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Jönköping

  1 800 fler jobb i Jönköpings län nästa år  

  Arbetsmarknaden i Jönköpings län är stark och fortsätter att växa under 2019. Jobbtillväxten är bred, och fler jobb skapas både inom den privata och offentliga tjänstesektorn, liksom inom bygg och industri. Däremot minskar sysselsättningen något inom jord- och skogsbruk. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019.


Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är en vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Yrkeskompassen