Arbetsmarknadsrapport 2018

Arbetsmarknadsrapport  28 maj 2018

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt mycket gott. Arbetslösheten är på en låg nivå samtidigt som sysselsättningsgraden ökat under senare år och är nu den högsta i EU. Parallellt med denna utveckling har sammansättningen av de som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen förändrats. Allt fler av de arbetssökande står av olika anledningar långt från arbetsmarknaden. Framför allt har andelen med förgymnasial utbildning ökat.

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt mycket gott. Arbetslösheten är på en låg nivå samtidigt som sysselsättningsgraden ökat under senare år och är nu den högsta i EU. Parallellt med denna utveckling har sammansättningen av de som är inskrivna som arbetssökande på Arbetsförmedlingen förändrats. Allt fler av de arbetssökande står av olika anledningar långt från arbetsmarknaden. Framför allt har andelen med förgymnasial utbildning ökat.

Det råder en obalans på arbetsmarknaden mellan arbetsgivarnas krav och de arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning. Det finns få jobb som de med kort utbildning kan matchas till och de stängs därmed ofta ute från arbetsmarknaden. Här fyller Arbetsförmedlingen en viktig roll genom att anvisa arbetssökande till olika former av utbildningar och förberedande insatser. Även olika former av subventionerade anställningar är viktiga för att rusta de arbetssökande. För grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden innebär olika former av subventionerade anställningar i många fall en väg in på arbetsmarknaden.

För de som kommer som flyktingar tar arbetsmarknadsetableringen i många fall lång tid. Uppgifter visar dock att etableringen sker allt snabbare och att allt fler kommer i arbete efter tiden i etableringsuppdraget. Detta tyder på att Arbetsförmedlingen har blivit bättre på att hjälpa deltagarna i etableringen ut på arbetsmarknaden. Skillnaderna mellan kvinnor och män är dock fortsatt stora, vilket innebär en stor utmaning för den framtida arbetsmarknadspolitiken.

För att på ett effektivt sätt arbeta för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt är det avgörande att rätt individ får rätt insats i rätt tid. Ett sätt att försäkra sig om att så är fallet är att bedriva en evidensbaserad verksamhet. För Arbetsförmedlingens del innebär det att insatser och program utvärderas med hjälp av vetenskapliga metoder, till exempel i form av effektutvärderingar.

Syftet med Arbetsmarknadsrapporten är att redovisa hur och med vilka insatser Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och vad detta arbete har fått för effekter. Redovisningen baseras på forskning och på myndighetens egna utvärderingar och uppföljningar.