Arbetsmarknadsrapport 2017

Arbetsmarknadsrapport  9 oktober 2017

Läget på arbetsmarknaden är fortsatt starkt. Enligt SCBs officiella statistik fortsätter arbetslösheten att minska. Under våren 2017 har dock antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen ökat. Ökningen ska inte tolkas i termer av en svagare arbetsmarknad utan kan förklaras av att allt fler nyanlända deltar i Arbetsförmedlingens etableringsinsatser.

För gruppen utrikes födda ser utvecklingen positiv ut i de flesta avseende. Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden ökar och har nu nått de högsta nivåerna sedan 2005. Arbetslösheten är dock fortsatt hög, vilket delvis kan förklaras av att många av deltagarna i etableringsuppdraget initialt står långt ifrån arbetsmarknaden. Bland inrikes födda är arbetslösheten knappt fem procent, bland utrikes födda är den drygt 15 procent.

Parallellt med en positiv utveckling på arbetsmarknaden växer dock skillnaderna både vad gäller sysselsättning och arbetslöshet mellan de med för- respektive eftergymnasial utbildning. För personer med högst förgymnasial utbildning är arbetslösheten omkring 20 procent medan den för gruppen med eftergymnasial utbildning är omkring fyra procent. Dessa skillnader tyder på en obalans på arbetsmarknaden. Att det finns arbetskraftsbrist inom vissa yrken samtidigt som många är arbetslösa tyder på att de arbetssökande i större utsträckning än tidigare saknar den kompetens som söks för de lediga jobben. Denna utveckling har även
inneburit att den genomsnittliga arbetslöshetstiden har ökat trendmässigt sedan 2012 även om utvecklingen avstannade under 2016.