Arbetsmarknadsrapport 2016

Arbetsmarknadsrapport  14 juni 2016

Syftet med arbetsmarknadsrapporten är att redovisa hur och med vilka insatser Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och vad detta arbete har fått för effekter. 

Det är en svår uppgift att direkt empiriskt mäta effekten av hur Arbetsförmedlingen påverkar arbetsmarknadens funktionssätt. En grundläggande orsak är att det saknas en kontrafaktisk jämförelse, det vill säga det är svårt att mäta hur utfallet skulle ha blivit om Arbetsförmedlingen inte hade funnits. Det är dock möjligt att närma sig ett svar på frågan om Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att påverka utvecklingen genom att studera olika indikatorer. I denna rapport studeras sådana indikatorer för att försöka svara på frågan hur Arbetsförmedlingen påverkar arbetsmarknadens funktionssätt.

Ett annat viktigt syfte med rapporten är att Arbetsförmedlingen ska använda dess slutsatser för att utveckla verksamheten till att effektivt säkerställa genomförandet av myndighetens arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Vid sidan av detta är förhoppningen att även andra läsare kommer att ha nytta av rapporten och att den kan bidra till en diskussion om hur arbetsmarknadspolitiken kan utvecklas.

Rapporten avslutas med en bilaga med fokus på skillnader mellan kvinnor och män inom de områden som tas upp i övriga delar av arbetsmarknadsrapporten.