Arbetsmarknadsrapport 2015

Arbetsmarknadsrapport  17 juni 2015

Syftet med Arbetsmedlingens arbetsmarknadsrapport är att ge en redovisning och analys av hur Arbetsförmedlingen arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och vad insatserna har för effekter.

Det handlar om att effektivt sammanföra arbetssökande med arbetsgivare som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt. Ambitionen är att rapporten ska utgöra ett underlag för diskussioner om hur arbetsmarknadspolitiken kan fortsätta att utvecklas för att möta de stora utmaningar som vi står inför på arbetsmarknaden.

Till årets Arbetsmarknadsrapport hör bilagan Lönebidrag – en jämställdhetsanalys. Syftet är att kartlägga och belysa i vilken utsträckning bidrag till företag som anställer personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, skiljer sig åt mellan kvinnor och män.