Arbetsmarknadsrapport 2013

Arbetsmarknadsrapport  2 maj 2013

Under de senaste åren har Arbetsförmedlingen tillförts nya och utökade uppdrag. Under 2007 utökades myndighetens verksamhet med kompletterande aktörer vilket har medfört att Arbetsförmedlingens verksamhet i större utsträckning än tidigare utgörs av beställningar, upphandlingar och utformning av kontrakt och ersättningsmodeller. Som en följd av den internationella finanskrisen genomfördes våren 2009 det så kallade Arbetsmarknadspaketet. Genom detta gavs arbetsmarknadspolitiken förstärkta resurser till att även ge insatser till arbetssökande tidigt i deras arbetslöshetsperioder.

Under 2010 gavs Arbetsförmedlingen även ansvar för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden genom införandet av det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion som riktar sig till de personer som förbrukat maximalt antal ersättningsdagar från sjukförsäkringssystemet och det så kallade etableringsuppdraget som riktar sig till nyanlända.

Arbetsförmedlingens nya uppdrag har tillsammans med den svaga konjunkturutvecklingen på arbetsmarknaden de senaste åren bidragit till att antalet inskrivna arbetssökande med en förhållandevis svag ställning på arbetsmarknaden — personer med lägre utbildning, utrikes födda, äldre och personer med en arbetsmarknadsrelaterad funktionsnedsättning - har ökat kraftigt. Sedan 2008 har antalet personer som tillhör dessa grupper nästintill fördubblats och utgör numera majoriteten av dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Som en följd av detta har arbetsförmedlarens yrkesroll blivit allt mer komplex. I dag arbetar många förmedlare inte enbart med att stötta de arbetssökande i att hitta arbete. Arbetet med att stötta de arbetssökande i steget före matchning — förberedelse till arbetslivet — har ökat allt mer i betydelse.

Till uppdraget med Arbetsmarknadsrapporten hör att redovisa indikatorer som visar hur Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att förbättra matchningen, prioritera dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och därigenom öka sysselsättningen. Dessutom är uppgiften att redovisa indikatorer som belyser Arbetsförmedlingens arbete med uppdraget inom arbetslöshetsförsäkringen, det vill säga att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som en omställningsförsäkring under tiden mellan arbetslöshet och arbete.