Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport  7 juni 2012

Arbetsmarknadsrapporten är myndighetens återrapport till regeringen. Till uppdraget med arbetsmarknadsrapporten hör att redovisa indikatorer som visar hur Arbetsförmedlingens verksamhet bidrar till att förbättra matchningen, prioritera dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och därigenom öka sysselsättningen.

2012 års rapport är strukturerad enligt följande. Kapitel ett beskriver Arbetsförmedlingens uppdrag. Kapitel två beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden. Analysen i kapitel tre syftar till att beskriva arbetsmarknadens funktionssätt och vad arbetsmarknadspolitiken kan göra för skillnad. I kapitel fyra redogörs slutligen för Arbetsförmedlingens uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen.