Arbetsmarknadsrapport 2011

Arbetsmarknadsrapport  1 juni 2011

Arbetsmarknadsrapporten är myndighetens återrapport till regeringen. Analysen avser utöver detta att ge bidrag till ledningens och styrelsens policyslutsatser. Rapporten är även tänkt att användas på arbetsförmedlingar för att skapa ett erkännande av hur arbetet på lokal nivå förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt.

2011 års rapport är strukturerad enligt följande. Kapitel ett beskriver uppdraget. Kapitel två beskriver Arbetsförmedlingens arbete ur tre olika perspektiv, målgrupper, insatser och leveranssätt. Analysen i kapitel tre syftar till att beskriva arbetsmarknadens funktionssätt och vad arbetsmarknadspolitik kan göra för skillnad. I ett avslutande kapitel fyra finns en sammanställning av befintlig forskning kring effekter samt en sammanställning över behov av ytterligare kunskap.