10 år av jobbtillväxt i Västra Götaland

Arbetsmarknadsprognos Västra Götalands län 2019

12 december 2018

Höstens prognosundersökning från Arbetsförmedlingen visar att arbetsgivarna i länet är fortsatt positiva när det gäller efterfrågan och att de har fortsatt stora anställningsplaner. Enligt prognosen ökar antalet sysselsatta i länet med 26 000 under prognosperioden 2018 och 2019, vilket innebär tio år av jobbtillväxt.

Den västsvenska konjunkturen går in i en mer mogen fas, men fortsätter att visa styrka som väntas hålla i sig under 2019. En stor andel av arbetsgivarna tror på en ökad efterfrågan av varor och tjänster det kommande halvåret, vilket leder till att det finns stora planer på att utöka antalet anställda det närmaste året.

Trots ett något dämpat stämningsläge jämfört med i fjol är arbetsgivare inom industri och bygg optimistiska framöver. Detta återspeglas också i den privata tjänstesektorn, och framför allt för företagstjänster samt för information och kommunikation.

– Det har, och kommer att skapas, många nya arbetstillfällen under 2018 och 2019, vilket innebär tio år av jobbtillväxt i Västra Götaland, säger Sandra Offesson, arbetsmarknads-analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bristen på arbetskraft med rätt kompetenser fortsätter att hämma sysselsättningstillväxten. Det som ändå gjort det möjligt med en stark jobbtillväxt de senaste åren är tillskottet av utrikes födda. Under 2017 gick sju av tio arbetstillfällen som skapats till utrikes födda, vilket är en utveckling som bedöms fortsätta. 

Arbetslösheten minskar 

Arbetslösheten bedöms fortsätta att minska i länet och uppgår till 5,9 procent 2019, vilket är första gången sedan 2008 som arbetslösheten understiger 6,0 procent. Arbetslösheten minskar för inrikes födda män och kvinnor samt för utrikes födda män under 2019. Samtidigt bedöms antalet inskrivna arbetslösa utrikes födda kvinnor att fortsätta öka. Det är också fortsatt svårt för dem som saknar en gymnasieutbildning, eftersom de flesta arbetsgivare efterfrågar minst en gymnasieutbildning vid rekrytering.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 60-talet och två gånger om året presenteras riks- och länsprognoser, vilka brukar vara träffsäkra tack vare antalet intervjuer och den höga svarsfrekvensen. I hela landet har närmare 13 000 arbetsgivare intervjuats.