Avmattning - men ökad sysselsättning i Västra Götaland

Arbetsmarknaden i Västra Götaland 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsgivarna i Västra Götalands län har sänkt sina förväntningar för efterfrågeutvecklingen det kommande halvåret, men ändå bedöms sysselsättningen att öka. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där 1 700 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om hur de ser på efterfrågeläget och tillgången på arbetskraft.

Nivån ligger på ett normalt läge, vilket indikerar att konjunkturtoppen har passerats och att en viss avmattning är på gång. Efterfrågan på varor och tjänster ligger på en fortsatt hög nivå, men mattas av något. Störst optimism finns inom den privata tjänstesektorn och svagast är den inom länets industri, vilken drabbas av en omvärldsekonomi som bromsar in.

Sysselsättningen i Västra Götaland bedöms öka fram till slutet av 2020 och tillväxten är starkare under 2019 för att bromsa in något under 2020. Totalt bedöms det bli 19 900 nya arbetstillfällen under prognosperioden. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i länet och finns inom flertalet branscher.

– Det blir fler jobb i länet under prognosperioden och arbetsgivarna har ett fortsatt stort behov av arbetskraft. Samtidigt finns det många inskrivna arbetslösa som står till arbetsmarknadens förfogande. Bland inrikes födda ligger sysselsättningen nära det potentiella taket, vilket innebär att länet nästan är helt beroende av utrikes födda för en sysselsättningstillväxt och det är därför viktigt att vi får ut dessa personer på arbetsmarknaden så fort som möjligt, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten bedöms öka redan under 2019 och fortsätter öka i snabbare takt under 2020. Detta beror på att arbetskraften ökar mer än sysselsättningen och följaktligen träder fler in i arbetslöshet. Totalt ökar arbetslösheten med 3 200 personer under prognosperioden.

– Arbetsgivarna har fortfarande svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det ansträngda matchningsläget får konsekvenser för hela samhället. Vi måste ta tillvara den kompetens och arbetsförmågan som finns hos den tillgängliga arbetskraften om behovet av personal ska kunna tillgodoses. En stor andel av alla inskrivna arbetslösa har lägre konkurrensförmåga på arbetsmarknaden och behöver mycket stöd för att komma ut i arbete, säger Fredrik Mörtberg.