Sysselsättningen ökar trots stora problem för arbetsgivarna att hitta rätt kompetens

Arbetsmarknaden i Västra Götaland 2018-2019

13 juni 2018

Arbetsgivarna förväntar sig fortsatt goda tider under det närmaste året. Nästan hälften av företagen i Västra Götalands län planerar att expandera och anställa fler under 2018 0ch 2019. Detta gör att antalet sysselsatta i länet når 850 000 i slutet av 2019.

Men ännu fler kunde fått anställning om de hade matchat företagens kompetenskrav, allt fler företag uppger att de fått tacka nej till uppdrag och ordrar.

Konjunkturen i Västra Götalands län är fortsatt stark och det ger positiva effekter på arbetsmarknaden i länet. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar.

– Jämfört med riket har Västra Götalands län en väldigt stark arbetsmarknad, vilket till stor del beror på en stark jobbtillväxt i Göteborgsregionen. Länets bygg- och anläggningsföretag samt industrin går på högvarv, och det är också en hög jobbtillväxt i många andra delar av näringslivet, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsprognosen bygger på över 1 800 intervjuer med arbetsgivare i länet om deras syn på det närmaste året och det är nästan idel positiva tongångar.

Därför bedömer Arbetsförmedlingen att utvecklingen fortsätter i samma riktning. Det innebär att 50 000 personer är inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet sista kvartalet 2019, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 5,8 procent, den lägsta sedan 2008.

Ytterligare åtgärder mot obalansen på arbetsmarknaden krävs

Dock är det allt fler företag som signalerar att deras framtidsplaner hämmas av den bristande matchningen på arbetsmarknaden.

– Tillgången på utbildad arbetskraft är liten och utvecklingen leder till en stor obalans på arbetsmarknaden. En viktig åtgärd är därför att fortsätta stärka Arbetsförmedlingens arbete inom vägledning och studiemotiverande insatser. Den stora bristen på arbetskraft är en utmaning som kräver flera olika lösningar som bygger på samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, näringsliv och andra aktörer, säger Sandra Offesson.