Drygt 9 000 färre utan jobb i slutet av 2015

Arbetsmarknaden i Västra Götaland 2014-2015

11 juni 2014

Arbetslösheten i Västra Götaland kommer fortsätta att minska under 2014 och 2015. Detta tack vare en stärkt konjunktur i världsekonomin samt en god inhemsk marknad som skapar många nya jobb i allt snabbare takt. Bedömningen är att antalet arbetslösa i slutet av 2015 hamnar på 56 000 personer, att jämföra med drygt 65 000 i slutet av 2013.

Svårigheterna att matcha arbetssökandes kompetens med det som efterfrågas finns kvar. Det visar de intervjuer som gjorts med länets arbetsgivare under våren.

Arbetsförmedlingens prognos våren 2014 är i stora drag fylld med goda nyheter. Den försiktiga framtidsoptimism som prognosen redovisade för ett år sedan har bytts mot en tämligen stark övertygelse bland arbetsgivarna om att bättre tider är på väg.

Jobb skapas inom privata tjänster

Det beräknas bli 26 000 fler sysselsatta i länet fram till slutet av 2015. Det är framförallt inom den privata tjänstesektorn som arbetstillfällen skapas, men även inom byggbranschen och offentlig verksamhet tros sysselsättningen öka.

Matchningsproblematiken kvarstår

En av utmaningarna på arbetsmarknaden handlar fortfarande om att hitta rätt person till jobbet. Många arbetsgivare i länet vittnar om att de har fortsatt svårt att hitta den yrkeskompetens de efterfrågar. Detta gäller särskilt inom teknik, data, vården och inom utbildning.

- Det handlar dels om att informera unga om vilken kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar, dels om att tillsammans med näringslivet ge dem möjlighet att skaffa nödvändiga erfarenheter, säger Michael Leufkens, marknadschef vid Arbetsförmedlingen i Västra Götalands län.

Fortsatt hård konkurrens om jobben

Arbetslösheten ligger alltjämt på historiskt höga nivåer, 7,4 procent (april 2014) i länet och de som ligger långt från arbetsmarknaden fortfarande har svårt att få jobb. De grupper som riskerar att hamna i lång arbetslöshet är personer med förgymnasial utbildning, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa över 55 års ålder och utomeuropeiskt födda. Men i mars 2014 började arbetslösheten minska även i dessa grupper vilket är ett viktigt trendbrott.