1 100 fler jobb i länet under 2019

Arbetsmarknadsprognos Västmanlands län 2019

12 december 2018

Fortsatt stora rekryteringsbehov i Västmanlands län. I fokus står matchningen till arbete och utbildning för att säkra kompetensförsörjningen. I och med det är utbildnings- och vägledningsinsatser centrala komponenter i Arbetsförmedlingens arbete framöver. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare.

Högkonjunkturens topp har passerats och i såväl Sverige som internationellt väntas konjunkturen bromsa in en aning under 2019. Det märks även bland de västmanländska företagen där optimismen inte är lika stark som den var under hösten 2017. Sysselsättningen beräknas därmed öka i långsammare takt framöver.

- Konjunkturen har dock fortfarande mer att ge. Förväntningsläget är fortfarande över det normala inom länets näringsliv. Det skapar förutsättningar för en fortsatt god jobbtillväxt och vi räknar med 1 100 fler nya jobb i länet under 2019, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Fortsatt stora rekryteringsbehov

Det är främst inom privata tjänster samt inom bygg som jobben väntas tillkomma. Arbetskraftsbristen bedöms dock vara en fortsatt hämmande faktor för många arbetsgivare vilket delvis begränsar rekryteringsmöjligheterna. En stor andel arbetsgivare hittar inte utbildad arbetskraft. Här krävs det breda utbildningsinsatser för att säkra kompetensförsörjningen i länet på både kort och lång sikt.

- Fullföljda gymnasiestudier ökar chanserna betydligt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Marcus Löwing, på Arbetsförmedlingen. Trots att arbetsmarknadsläget är starkt och rekryteringsbehoven är stora kvarstår utmaningarna på länets arbetsmarknad. Liksom tidigare är det tre områden som står i fokus för Arbetsförmedlingens fortsatta arbete under den närmsta tiden:

  • Kompetensbristen gör matchningen svårare
  • Förbättra utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
  • Risk för ökad långtidsarbetslöshet

För att komma till rätta med utmaningen krävs ett matchningsarbete som i stor utsträckning är inriktat mot väglednings- och utbildningsinsatser. Här är det viktigt att Arbetsförmedlingen för en nära dialog med kommunerna, näringslivet och andra aktörer på arbetsmarknaden för att anpassa utbildningen på bästa sätt.

Länets befolkning och arbetskraft växer tack vare de senaste årens tillskott från utrikesfödda. Så kommer det även att se ut framöver då den inrikes födda befolkningen i aktiva åldrar beräknas minska de närmaste sju åren. Utrikes föddas tillskott möjliggör på så sätt att sysselsättningen kan fortsätta öka och att den regionala tillväxten inte tappar fart.