1 100 fler jobb i länet under 2018

Arbetsmarknadsprognos Västmanlands län 2018

13 december 2017

Ett starkt konjunkturläge innebär fortsatt optimism vad gäller marknadsutvecklingen i Västmanlands län. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets näringsliv. Starkast är förväntningsläget bland företag som är verksamma inom privata tjänster och inom byggverksamhet.

Stämningsläget är fortsatt gott bland företagen i länet. Sysselsättningen beräknas öka med 1 100 personer under 2018. Fler jobb väntas både inom den privata och offentliga sektorn.

- Stärkt konjunktur innebär förutsättningar för fler nyanställningar det kommande året, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen och fortsätter:

- Det senaste årens ökade inflöde av nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget har nu börjat avta. Samtidigt fortsätter arbetsmarknadsläget att stärkas vilket innebär fortsatt stora rekryteringsbehov under prognosperioden. Många inskrivna arbetslösa saknar samtidigt de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar vilket gör att arbetslösheten blir kvar på en relativt hög nivå. Mot slutet av 2018 väntas arbetslösheten landa på 8,8 procent, vilket motsvarar 11.600 personer.

Stora rekryteringsbehov

Inom flertalet näringsgrenar ser det positivt ut med rekryteringsplanerna. Stora behov finns inom vård, skola och omsorg och detta är områden där fortsatt stora pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren. Höstens intervjuundersökningar visar på ökad arbetskraftsbrist i länet vilket påverkar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera.

Mer arbetskraft med ökad befolkning

När länets befolkning ökar, med de senaste årens tillskott från utrikesfödda, innebär det att arbetskraftsutbudet kan öka och att den regionala tillväxten inte tappar fart. Det krävs samtidigt att arbetskraften har de kunskaper och kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar.

- För att denna arbetskraftsresurs tas tillvara krävs att alla samhällsaktörer tar sitt ansvar. Här kommer väglednings- och utbildningsinsatser vara viktiga för att öka möjligheterna att kunna etablera sig på arbetsmarknaden,  säger Kauko Leppälä, chef för  Arbetsförmedlingen i Västerås.