800 fler jobb i länet under 2017

Arbetsmarknadsprognos Västmanlands län 2017

7 december 2016

Ett starkt konjunkturläge innebär fortsatt optimism vad gäller marknadsutvecklingen i Västmanlands län. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets näringsliv. Starkast är förväntningsläget bland företag som är verksamma inom privata tjänster och inom byggverksamhet.

Trots en svag återhämtning i den globala ekonomin är stämningsläget fortsatt gott bland företagen i länet. Sysselsättningen beräknas ha ökat med 1000 personer under 2016 och beräknas öka med ytterligare 800 personer under 2017. Fler jobb väntas både inom den privata och offentliga sektorn.

- När konjunkturen stärks och behovet av centrala samhällsfunktioner ökar innebär det förutsättningar för fler nyanställningar det kommande året, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen och fortsätter:

- I takt med att nyanlända har äntrat arbetsmarknaden har arbetskraftsutbudet ökat vilket i grunden är positivt då det möjliggör en ökad sysselsättning. Men initialt innebär det även att minskningen av arbetslösheten hålls tillbaka trots förbättrad konjunktur. Även de som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad.

Fortsatt stora rekryteringsbehov

Inom flertalet näringsgrenar ser det positivt ut med rekryteringsplanerna. Stora behov finns inom vård, skola och omsorg och detta är områden där fortsatt stora pensionsavgångar väntas ska ske de närmaste åren. Höstens intervjuundersökningar visar på ökad arbetskraftsbrist i länet vilket påverkar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera.

Mot slutet av 2017 väntas arbetslösheten landa på 9,3 procent, det vill säga cirka 11.900 personer. Andelen personer som bedöms ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden utgör 76 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet, vilket kan jämföras med rikets andel på 73 procent.

Mer arbetskraft med ökad befolkning

När länets befolkning ökar, med de senaste årens tillskott från utrikesfödda, innebär det att arbetskraftsutbudet kan öka och att den regionala tillväxten inte tappar fart. Det krävs samtidigt att arbetskraften har de kunskaper och kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar.

- Det är viktigt att alla samhällets aktörer ser till att denna arbetskraftsresurs tas tillvara och Arbetsförmedlingens insatser bör vara individanpassade för att effektivt korta vägarna in till arbetsmarknaden. För ungdomar gäller att fullföljda gymnasiestudierna, det ökar chanserna betydligt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Kauko Leppälä, chef för Arbetsförmedlingen i Västerås.