2100 nya jobb i länet under två år

Arbetsmarknadsprognos Västmanlands län 2016

9 december 2015

Ökat rekryteringsbehov och positiv förväntan på arbetsmarknaden 2016. Det framgår av höstens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare. Företagen i Västmanland ser ljust på framtiden och många räknar med att behöva anställa fler för att möta en ökad efterfrågan.

Tillväxten i den svenska ekonomin har haft en god utveckling under året vilket återspeglas av en spirande optimism bland länets små- och medelstora industriföretag. Sysselsättningen bedöms öka med sammanlagt 2100 personer under 2015 och 2016. Jobben spås bli fler inom både den privata och offentliga sektorn och även, om än svagare indikerat, inom industrin.

- Det här skapar förutsättningar för fler nyanställningar det kommande året, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen, och påpekar samtidigt att vissa grupper får det fortsatt tufft på arbetsmarknaden, inte minst de som saknar gymnasieutbildning.

Främst de offentliga arbetsgivarna rapporterar om arbetskraftsbrist. Rekryteringsbehovet är stort inom vård och omsorg, ett område där fortsatt stora pensionsavgångar väntas ska ske de närmaste åren. Men även industrin har haft svårt att rekrytera, framförallt ingenjörer och civilingenjörer.

Trots ett successivt stärkt arbetsmarknadsläge, med konjunkturåterhämtning och ökad sysselsättning antas arbetslösheten landa på den relativt höga nivån 9,7 procent i slutet av 2016. Till den grupp arbetslösa som bedöms stå långt från arbetsmarknaden räknas arbetslösa med utsatt ställning som utgör 72 procent av samtliga inskrivna i länet, vilket kan jämföras med rikets andel på 68 procent.

Arbetskraftsutbudet ökar i takt med att fler nyanlända kommer till länet och ökad befolkning möjliggör ökad sysselsättning.

- Men initialt innebär detta även ökad arbetslöshet innan de arbetssökande hunnit etablera sig på arbetsmarknaden, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen.

- Att ta tillvara denna arbetskraftsresurs förutsätter också att arbetsmarknadens parter samverkar med varandra för att tillgodose kompetensförsörjningen i länet. Det är viktigt att rusta de grupper av arbetslösa som har svårt att hitta ett arbete i dag, till exempel genom utbildning och praktik i nära samverkan med företagen, säger Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås.