Utmaningar på förbättrad arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprognos Västmanlands län 2015

9 december 2014

Flertalet arbetsgivare spår en positiv utveckling med nya arbetstillfällen, framför allt inom offentlig sektor. Samtidigt som arbetslösheten minskar väntas andelen inskrivna som hör till utsatta grupper öka.

Av Arbetsförmedlingens prognos som presenterades på tisdagen framgår att sysselsättningen beräknas ha ökat vid årets slut med 900 personer jämfört med året innan och med ytterligare 1000 personer till slutet av 2015. Samtidigt beräknas arbetslösheten ha sjunkit med 1000 personer i slutet av detta år och ytterligare 700 personer och uppgå till 8,8 % av den registerbaserade arbetskraften i slutet av 2015.

Optimism i näringslivet 

- När det gäller förväntningarna på efterfrågeutvecklingen är arbetsgivarna inom framför allt handel, hotell- och restaurang och företagstjänster mest positiva, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen.

Den privata tjänstesektorn är den största näringsgrenen i länet och det område där sysselsättningen har ökat mest. Jämfört med Stockholm och Uppsala län sysselsätter industrin förhållandevis fler personer i Västmanland. Och här är förväntningarna något lägre än i höstas.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Drygt var tredje inskriven arbetslös saknar en avklarad gymnasieutbildning, vilket ofta är ett grundkrav hos de som rekryterar idag. Samtidigt har andelen inskrivna som hör till någon av de grupper som tenderar att ha svårare att få ett arbete och riskerar att hamna i länge tider av arbetslöshet ökat.

- Även om vi ser en minskad arbetslöshet i länet så kommer den inte alla till del, säger Kauko Leppälä, chef på Arbetsförmedlingen i Västerås. Det finns en arbetskraftsresurs som i nuläget inte har de kompetenser och den utbildning som arbetsgivarna efterfrågar. Vi kommer behöva samverka väldigt aktivt med näringslivet och offentliga sektorn och också försöka rusta de arbetssökande för att öka matchningsmöjligheterna.

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med både små och stora arbetsgivare på drygt 400 arbetsställen. Urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare. Prognosen sammanfattar hur arbetsgivare i länet ser på framtiden. Om de planerar att nyanställa och hur efterfrågan i olika näringsgrenar ser ut.