2400 fler jobb i länet under 2017-2018

Arbetsmarknaden i Västmanland 2017-2018

13 juni 2017

Optimismen om marknadsutvecklingen i Västmanlands län är fortsatt stark. Det visar vårens intervjuundersökningar med länets näringsliv. Starkast är förväntningsläget bland företag som är verksamma inom privata tjänster och inom byggverksamhet. Parallellt med ökade rekryteringsbehov väntas arbetslösheten öka något under perioden.

En god konjunkturutveckling och ett ökat behov av arbetskraft gynnar sysselsättningsutvecklingen i Västmanlands län. Starkast jobbtillväxt väntas inom den privata och den offentliga tjänstesektorn. Sysselsättningen beräknas ha ökat med 1300 personer mellan fjärde kvartalet 2016 och samma kvartal 2017 och ytterligare 1100 personer mellan fjärde kvartalet 2017 och samma kvartal 2018.  

- En fortsatt starkt konjunktur innebär förutsättningar för fler nyanställningar det kommande året, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen och fortsätter:

- Inflödet av nyanlända innebär ökat arbetskraftsutbud vilket i grunden är positivt då det möjliggör en ökad sysselsättning. Initialt innebär dock detta att arbetslösheten blir kvar på en relativt hög nivå. Även de som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad.  

Stora rekryteringsbehov

Det ser positivt ut med rekryteringsplanerna inom flertalet näringsgrenar. Inom vård, skola och omsorg finns stora behov och det är också områden där stora pensionsavgångar väntas ske de närmaste åren. Vårens intervjuundersökningar visar att arbetskraftsbristen ökar i länet, något som påverkar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera.

Mot slutet av 2018 väntas arbetslösheten summeras till 9,3 procent, cirka 12 200 personer. Andelen personer som bedöms ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden utgör 80 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet, vilket kan jämföras med rikets andel på 75 procent.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen står inför tre viktiga utmaningar de närmaste åren: matchningen till arbete och utbildning, utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden och strävan att hålla emot långtidsarbetslösheten. Matchningen till arbete och utbildning har blivit en allt större utmaning då en växande andel, både privata och offentliga verksamheter, har fått svårare att hitta arbetskraft – samtidigt som det sker en ökning av antalet arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden.

- Det är viktigt att alla samhällets aktörer ser till att denna arbetskraftsresurs tas tillvara. Fullföljda gymnasiestudier ökar chanserna betydligt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Fredrik Svensson, sektionschef för Arbetsförmedlingen i Västerås.