1900 fler jobb i länet till 2017

Arbetsmarknaden i Västmanland 2016-2017

8 juni 2016

Vårens intervjuundersökningar med länets näringsliv visar på ett fortsatt gott stämningsläge i Västmanlands län. Med ökat rekryteringsbehov ser företagen i Västmanland ljust på framtiden och många räknar med att behöva anställa fler för att möta en ökad efterfrågan. Samtidigt väntas arbetslösheten öka något under perioden.

Den svenska ekonomin står sig stark och tillväxten återspeglas av fortsatt optimism bland företagen i länet. Sysselsättningen beräknas öka med 1000 personer under 2016 och ytterligare 900 personer under 2017. Det väntas bli fler jobb inom både den privata och offentliga sektorn.

- Det här innebär stärkta förutsättningar för fler nyanställningar det kommande året, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen och fortsätter:

- Samtidigt kommer arbetslösheten öka något då många nyanlända inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Även de som saknar gymnasieutbildning möter en tuffare arbetsmarknad.

Rekryteringsbehoven är stora

Rekryteringsplanerna ser positiva ut inom flertalet näringsgrenar.  Störst behov finns inom vård, skola och omsorg, områden där fortsatt stora pensionsavgångar väntas ska ske de närmaste åren. Vårens intervjuundersökningar visar på att arbetskraftsbristen i länet har ökat vilket påverkar arbetstgivarnas möjligheter att rekrytera.

Trots att arbetsmarknadsläget har stärkts, med konjunkturåterhämtning och ökad sysselsättning, väntas arbetslösheten landa på den relativt höga nivån 9,8 procent i slutet av 2017. Andelen personer som bedöms ha en utsatt ställning på arbetsmarknaden utgör 73 procent av samtliga inskrivna arbetslösa i länet, vilket kan jämföras med rikets andel på 69 procent.

Ökad befolkning ger arbetskraft

Länets befolkning ökar tack vare de senaste årens tillskott från utrikesfödda. Detta möjliggör att arbetskraftsutbudet kan öka och den regionala tillväxten inte tappar fart på sikt. Det är samtidigt viktigt att arbetskraften har de kunskaper som arbetsgivarna efterfrågar.

- Arbetsmarknadens parter måste se till att denna arbetskraftsresurs inte går förlorad och Arbetsförmedlingens insatser bör vara individanpassade för att effektivt korta vägarna in till arbetsmarknaden. För ungdomar innebär fullföljda gymnasiestudier att chanserna ökar betydligt för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, säger Malin Karlefors-Fredell, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Västerås.