1900 fler jobb i länet till 2016

Arbetsmarknaden i Västmanland 2015-2016

10 juni 2015

Arbetsgivarna i Västmanland har en optimistisk syn på framtiden. Sammanlagt väntas sysselsättningen öka med nära 2000 jobb i länet till och med 2016. Samtidigt minskar arbetslösheten i långsammare takt än tidigare.

Konjunkturen har stärkts de senaste åren och Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar bland länets arbetsgivare visar på allt mer positiva förväntningar. Under 2015 spås att sysselsättningen ökar med 900 arbetstillfällen, och under 2016 med ytterligare 1000.

Företag inom den privata tjänstesektorn är mest optimistiska. Det finns även ett betydande rekryteringsbehov inom offentliga sektorn, och särskilt inom vård och omsorg. Arbetsgivarna räknar här med att öka antalet anställda samtidigt som det sker ett stort antal pensionsavgångar. Utvecklingen är positiv även inom industrin, där det dock går något långsammare. Inom industrisektorn bedöms sysselsättningen vara oförändrad under 2015 för att sedan öka något under 2016.

- Vi ser nu tecken på en ljusning för industrin. Det hänger ihop med en förstärkning av ekonomin i Europa. Detta är positivt för Västmanland som har en stor andel exportberoende industriföretag bland arbetsgivarna, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösheten föll under 2014, en utveckling som fortsatt i år även om den har bromsat in. I slutet av 2016 beräknas 8,8 procent av arbetskraften i länet vara inskrivna arbetslösa jämfört med dagens 9,2 procent. En allt större andel av de arbetslösa bedöms stå långt från arbetsmarknaden, exempelvis utomeuropeiskt födda där 51 procent saknar gymnasieutbildning.

- Vi måste se till att det gynnsamma ekonomiska läget kommer fler till del. Vi behöver därför bli bättre på matchning och i våra utbildningsinsatser så att fler arbetsgivare kan ta till vara på den arbetskraft som finns, säger Kauko Leppälä, arbetsförmedlingschef i Västerås.