Positiva förväntningar bland länets arbetsgivare

Arbetsmarknaden i Västmanland 2014-2015

11 juni 2014

Sysselsättningen i Västmanlands län förväntas ha en fortsatt positiv ökning framför allt inom tjänstesektorn. Detta framgår av Arbetsförmedlingens prognos för de kommande två åren som presenteras på onsdagen.

De senaste åren har sysselsättningen i länet haft en positiv utveckling i takt med att konjunkturen stärkts. Mellan fjärde kvartalet 2013 och samma kvartal 2014 beräknas antalet sysselsatta att öka med totalt 900 personer och med ytterligare  1 200 personer till samma kvartal 2015.

Privata sektorn andas optimism

Från den privata sektorns näringsgrenar hörs optimistiska tongångar, med undantag för industrin. Detta återspeglas i svaren från Arbetsförmedlingens prognosintervjuer med Västmanlands läns näringsliv. Konjunkturen med köpstarka hushåll påverkar områden som företagstjänster, hotell och restaurang samt handel positivt. Förväntningsläget inom industrin är  direkt kopplat till omvärldskonjunkturen och efterfrågeläget som fortfarande är under återhämtning. Detta syns också i prognossvaren och att sysselsättningen inom industrin väntas minska något under perioden.

Minskad arbetslöshet

Arbetslösheten beräknas fortsätta nedåt och beräknas ligga på 9,5 procent i slutet av 2014 och 8,8 procent påföljande år. Främst väntas arbetslösa med eftergymnasial utbildning, men också med gymnasieutbildning få en ljusare arbetsmarknad.

Av nyanmälda platser är det endast en fåtal inom yrken som inte ställer krav på gymansial eller eftergymnasial utbildning.

Stora regionala skillnader

I jämförelse med de angränsande länen i Mälardalen förväntas Uppsala ha den största sysselsättningsökningen vilket kan kopplas till näringslivsstruktur, arbetskraftsutbud och demografisk utveckling. 

- Västmanland har sina speciella förutsättningar och har, liksom Södermanland och Örebro län, större inslag av industri än Uppsala och Stockholms län vilket bidrar till att arbetslösheten förväntas ligga kvar på en relativt hög nivå jämfört med den angränsande länen, säger Marcus Löwing, utredare på Arbetsförmedlingen.  Av arbetsgivarintervjuerna framgår också att det främst är andra sektorer än industri som bedömer att de kommer ha brist på arbetskraft. Gemensamt för bristyrkena är att de oftast kräver eftergymnasial utbildning.

Utsatta grupper

Arbetsförmedlingen har identifierat fyra grupper av arbetslösa som tenderar att ha en mer utsatt position än andra på arbetsmarknaden. Hit hör personer med förgymnasial utbildning, äldre 55-64 år, utomeuropeiskt födda och personer med funktionsnedsättning som leder till nedsatt arbetsförmåga och utgör tillsammans nära 70 % av de inskrivna arbetslösa. Även om förutsättningarna att få ett arbete skiljer sig från individ till individ  pekar statistiken på att personer med dessa egenskaper oftare har högre trösklar in på arbetsmarknaden än andra.

Utmaning undvika långtidsarbetslöshet                             

Flertalet av de personer som gått till arbete har varit arbetslösa i relativt korta tider.

- Det förbättrade läget kommer tyvärr inte alla arbetslösa till del, berättar Kauko Leppälä , arbetsförmedlingschef i Västerås. Bland annat ser vi att många arbetsgivare numera har gymnasieutbildning som ett grundkrav. Även arbetssökande som är födda utanför Europa och saknar kontaktnät och goda svenskakunskaper har ofta svårare att snabbt hitta arbete. Vi har en stor utmaning i att bidra till ökad kompetensutveckling för att tillvarata den arbetskraftsresurser som finns. Det är avgörande för arbetsgivarnas möjligheter att täcka sin eventuella vakanser.

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.