Antalet sysselsatta ökar under 2019

Arbetsmarknadsprognos Västernorrlands län 2019

12 december 2018

Arbetsmarknaden i Västernorrlands län har varit stark tack vare den positiva konjunkturen, minskat antal i arbetskraften och stora generationsskiften hos länets arbetsgivare. Antalet arbetslösa har minskat med 4 600 personer sedan 2010. Under 2019 bedömer arbetsförmedlingen att antalet arbetslösa minskar med 300 personer.

Bedömningen baseras på en kraftigt minskad inflyttning, fortsatta generationsskiften hos länets arbetsgivare och en avmattning av konjunkturen.

Om vi blickar mot år 2025 ser vi att antalet i arbetsför befolkning kommer minska. Det som dämpar minskningen är tillflödet av utrikes födda. Utmaningen för länet är att kunna använda den befintliga potentiella arbetskraften att passa in i arbetsgivarnas krav.

Men krav kommer också ställas på arbetsgivarna att anpassa sina krav utifrån utbudet på arbetsmarknaden. Därmed blir det viktigt att kunna ge förutsättningar för alla personer och även arbetsgivare att utvecklas genom att utöka och förändra sina kompetenser. Både i syfte att bidra till kompetensförsörjningen men även att ge personer möjlighet att bidra till försörjningsbördan och känna sig behövda.

Med rätt förutsättningar kommer både personer och arbetsgivarna känna att de har möjlighet att utvecklas vilket kommer innebära att fler väljer att stanna i länet. Detta kommer bli särskilt viktigt i en situation där majoriteten av regionerna i landet konkurrerar om samma kompetens.