Västernorrlands arbetsmarknad är fortsatt stark

Arbetsmarknadsprognos Västernorrlands län 2018

13 december 2017

Länets arbetsgivare ser mycket ljust på det kommande året och det är fler företag som planerar för att rekrytera än de som ser en minskning av personalstyrkan framför sig. Men många ser även svårigheter att hitta rätt kompetenser.

Sveriges starka ekonomi avspeglas även på förväntningarna i länet där företagarna är mycket positiva. I och med den rådande hög konjunkturen har länet haft en mycket god sysselsättningsutveckling. Antal sysselsatta i länet bedöms öka med 400 personer fram till fjärde kvartalet 2017 och med ytterligare 400 personer till fjärde kvartalet 2018.

Störst planerad ökning av antalet anställda på ett års sikt inom näringslivet signalerar bygg, utbildning, information och kommunikation samt vård och omsorg.

Arbetslösheten minskar något

Arbetslösheten i Västernorrlands län är högre än genomsnittet för hela riket men gapet har successivt minskat. Fram till slutet av 2018 bedöms arbetslösheten minska med 300 personer och ligga på 8,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. I länet, liksom i riket som helhet, finns stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper.

– Skiljelinjen går i många fall mellan personer som saknar gymnasieutbildning och gymnasieutbildade eller eftergymnasialt utbildade där de senare har goda jobbmöjligheter, Bitte Lyrén, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Matchningsläget på arbetsmarknaden

Kompetensbristerna i länet är fortsatt omfattande och visar en trendmässig uppgång. 34 procent av de privata företagen och 69 procent av verksamheterna i offentliga tjänster uppger att de har haft svårigheter att rekrytera personal.

Exempel på branscher som har svårt att rekrytera är vård, barnomsorg, utbildning, IT, industri, transport och bygg.

– Arbetsgivarna har det allt svårare att hitta rätt kompetens för att kunna växa och därmed bidra till en fortsatt positiv tillväxt och välfärd i länet, säger Bitte Lyrén.  Vanliga konsekvenser av rekryteringssvårigheterna är att befintlig personal får arbeta mer, sänkt servicenivå, att man tvingas lägga ut produktionen eller köpa tjänsterna utifrån.

Utmaningar för länets arbetsmarknad

Befolkningstillskottet i arbetsför ålder består till absolut största delen av utrikesfödda och att underlätta för dem att få fäste på arbetsmarknaden är centralt.

– En effektiv integration och en tidig kontakt med arbetsmarknaden är inte bara viktig för individerna utan också en samhällsekonomisk nödvändighet, säger Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge.

Arbetsgivarnas kompetenskrav ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbetsgivarnas krav. Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som ofta har svårt att hitta arbete och därmed riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet:

  • Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
  • Arbetslösa födda utanför Europa
  • Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetslösa äldre (55-64 år) 

Företagens tankar om framtiden

  • Jord- och skogsbruksföretagen ser en något ökad sysselsättning och efterfrågan tack vare byggboom och ökande export.
  • Fortsatt god efterfrågan inom industrin men endast marginell ökad sysselsättning. En stor del av företagen har outnyttjad kapacitet vilket leder till få nyanställningar.
  • God aktivitet inom byggverksamhet, många byggföretag har svårt att hitta rätt kompetenser.
  • Den privata tjänstesektorn står för drygt 40procent av länets sysselsättning. Man är mycket positiva om efterfrågeutvecklingen och bedömer att sysselsättningen kommer att öka.
  • Offentliga arbetsgivare tror på en något ökad sysselsättning den närmaste tiden men upplever omfattande svårigheter att rekrytera personal.