Företagen ser ljust på framtiden

Arbetsmarknadsprognos Västernorrlands län 2017

7 december 2016

En stor del av länets arbetsgivare planerar för att utöka sin arbetsstyrka på ett års sikt, detta gäller speciellt inom informations-, kommunikations- och teknikföretagen. Parallellt med de positiva tongångarna finns stora utmaningar då ökande kompetenskrav gör att många personer hamnar allt längre från arbetsgivarnas krav.

Den positiva framtidssynen gör att Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka med 200 personer kommande år.

– Det ökade bostadsbyggandet tillsammans med fortsatt stark såväl offentlig som privat konsumtion beräknas medföra en ökad sysselsättning i länet under 2017, säger Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Något högre arbetslöshet

Arbetslösheten är betydligt högre i Västernorrlands län än i riket. För sista kvartalet 2017 bedöms arbetslösheten i länet öka med 200 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 9,0 procent. Tudelningen på länets arbetsmarknad är tydlig där de som har en svag ställning (högst förgymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, personer med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt 55-64 år) uppgår till cirka 70 procent och är ökande, medan de som har gångbar utbildning och färska meriter har goda möjligheter att få och behålla ett jobb.

– En viktig uppgift för oss, och alla aktörer på arbetsmarknaden, är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de i utsatta grupper att få ett jobb, säger Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge.

Utmaningar för länets arbetsmarknad

Kompetenskraven ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbetsgivarnas krav. Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårt att hitta arbete och därmed riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet:

  • Personer med högst förgymnasial utbildning
  • Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetslösa i åldrarna 55-64 år
  • Utomeuropeiskt födda personer.

Basen i utbudet av arbetskraft (sysselsatta och arbetslösa) utgörs av befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna 20-64 år och i Västernorrland bedöms arbetskraften öka med 450 personer under nästa år.

– Hela tillskottet av arbetskraft består av utrikes födda. För Arbetsförmedlingen, och hela samhället, är det nödvändigt att detta tillskott så snabbt som möjligt får fäste på arbetsmarknaden, säger Martin Gandal

Trots att konjunkturen är stark upplever ett stort antal arbetsgivare svårigheter att rekrytera i tillräcklig omfattning. De vanligaste konsekvenserna av detta är att planerad expansion skjuts på framtiden, att produktionen minskar eller att befintlig personal får jobba mer.

– För oss på Arbetsförmedlingen innebär det att vi avsätter stora resurser för att hitta de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar samt att klä på de som har bristfällig utbildning med exempelvis praktik eller en skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning, säger Therese Sjögren.

Företagens tankar om framtiden

  • Jord- och skogsbruksföretagen ser ingen ökning av sysselsättningen den närmaste tiden. Byggboomen bidrar till ökad efterfrågan inom skogsbruket.
  • Trots svag efterfrågan och hård konkurrens bedömer industrin att efterfrågan kommer att öka något. Dock har en stor del av företagen inga större anställningsplaner, vilket i sin tur leder till en oförändrad sysselsättning.
  • Sammantaget ser byggföretagen en hög byggaktivitet under nästa år men upplever stor brist på nyckelkompetenser.
  • Den privata tjänstesektorn står för nära 40 procent av länets sysselsättning och man ser en ökad sysselsättning under prognosperioden.
  • Offentliga arbetsgivare har fortsatt stora rekryteringsproblem men tror på en något ökad sysselsättning 2017.