Sysselsättningen ökar svagt

Arbetsmarknadsprognos Västernorrlands län 2016

9 december 2015

Länets företag känner effekterna av den svaga efterfrågan och är försiktiga i sin bedömning av framtiden. Dock bedöms hushållen öka sin konsumtion av varor och tjänster vilket ger en liten ökning av sysselsättningen 2016.

Även då företagen är avvaktande i sina förväntningar på framtiden så råder en försiktig optimism i länet. Sysselsättningen i länet bedöms öka med cirka 600 personer under 2016. Detta innebär en sysselsättningsökning om 0,6 procent nästa år.

– Hushållens starka inkomstutveckling har bidragit till en ökad konsumtion av varor och tjänster och detta bedöms medföra en liten ökning av sysselsättningen under prognosperioden säger Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen

Även arbetslösheten ökar

Arbetslösheten är betydligt högre i Västernorrlands län än i riket totalt och beräknas öka till 9,8 procent i slutet av 2016. Det skulle innebära att antalet arbetslösa vid nästa års slut är nära 12 000 personer.

Ungdomsarbetslösheten i länet uppgick till 17,0 procent av arbetskraften för personer 18-24 år, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet under samma period som var 12,9 procent. Bland länets utrikes födda stod över en tredjedel utan arbete. Detta är betydligt högre än för riket i genomsnitt där motsvarande andel är en femtedel av arbetskraften.

– I många branscher vittnar företagen om att det är svårt att hitta nödvändiga kompetenser. För gruppen ungdomar är det därför viktigt att slutföra sina studier och för gruppen utrikesfödda att utveckla svenska språket samt att validera sina tidigare meriter säger Agneta Tjernström.

Jobbchanser

Även om sysselsättningen bedöms öka svagt så sker det hela tiden en omsättning på arbetsmarknaden; människor går i pension, byter jobb, utbildar sig, flyttar med mera.  Exempel på yrken med goda chanser till jobb är förskollärare, läkare, lastbilsmekaniker och specialistsjukssköterska. Yrken där det är större konkurrens om jobben är bland annat försäljare, barnskötare, sekreterare och lagerarbetare.

– Den kompetens som är svår att få tag på finns framförallt inom flertalet legitimationsyrken inom sjukvården samt civil- och högskoleingenjörer inom flertalet inriktningar. Gemensamt för de flesta av dessa yrken är att de kräver flerårig högskoleutbildning säger Agneta Tjernström.

Utmaningar för länets arbetsmarknad

Kompetenskraven ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbetsgivarnas krav. Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårt att hitta arbete och därmed riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet:

  • Personer med högst förgymnasial utbildning
  • Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetslösa i åldrarna 55-64 år
  • Utomeuropeiskt födda personer.

I oktober 2015 bestod arbetslösheten i länet till två tredjedelar av personer som tillhör minst en av dessa grupper.

– En viktig uppgift för oss, och alla aktörer på arbetsmarknaden, är att skapa så goda förutsättningar som möjlligt för dem att få ett jobb säger Per Renström, arbetsförmedlingschef i Örnsköldsvik.

Trots att arbetsmarknaden är fortsatt svag upplever ett stort antal arbetsgivare svårigheter att rekrytera i tillräcklig omfattning. Den vanligaste konsekvensen av detta är att planerad expansion skjuts på framtiden eller att produktionen minskar.

– För oss på Arbetsförmedlingen innebär det att vi avsätter stora resurser för att hitta de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar säger Per Renström.

Företagens tankar om framtiden

  • Jord- och skogsbruksföretagen ser ingen ökning av sysselsättningen den närmaste tiden.
  • Svag efterfrågan och ökad konkurrens gör att industrin bedömer att sysselsättningen kommer att minska något. En stor del av företagen har outnyttjad kapacitet vilket leder till få nyanställningar.
  • Sammantaget bedömer byggföretagen att sysselsättningen kommer att öka något. Mer än vart tredje företag har svårt att hitta rätt kompetenser.
  • Den privata tjänstesektorn står för nära 40 procent av länets sysselsättning och man ser en marginell ökning under prognosperioden.
  • Offentliga arbetsgivare tror på en ökad sysselsättning den närmaste tiden. Knappt hälften av arbetsgivare inom vård och omsorg, grundutbildning och vuxenutbildning anger svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.