Företagen försiktiga i sin bedömning

Arbetsmarknadsprognos Västernorrlands län 2015

9 december 2014

Länets företag känner av den svaga efterfrågesituationen och är försiktiga i sin bedömning av framtiden. Dock bedöms hushållen öka sin konsumtion av varor och tjänster vilket ger en liten ökning av sysselsättningen 2015.

Arbetslösheten är betydligt högre i Västernorrlands län än i riket totalt. Den försiktigt förbättrade arbetsmarknaden bedöms innebära att arbetslösheten minskar till 9,5 procent under fjärde kvartalet 2014 för att sedan minska ytterligare till 8,8 procent under samma period 2015.

Antalet sysselsatta ökar svagt

Den sammanlagda sysselsättningen i länet omfattar cirka 107 000 personer.   Även då företagen är avvaktande i sina förväntningar på framtiden, så råder ändå en försiktig optimism i länet. Sysselsättningen i länet bedöms öka med cirka 600 personer under 2014 och med ytterligare 600 personer under 2015. Detta innebär en sysselsättningsökning omfattande drygt 0,6 procent per år.

– Hushållens starka inkomstutveckling har bidragit till en ökad konsumtion av varor och tjänster och detta bedöms medföra en liten ökning av sysselsättningen under prognosperioden säger Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen

Jobbchanser

Även om sysselsättningen bedöms öka svagt så sker det hela tiden en omsättning på arbetsmarknaden; människor går i pension, byter jobb, utbildar sig, flyttar med mera.  Exempel på yrken med goda chanser till jobb är läkare, tandläkare, mjukvaru- och systemutvecklare, kockar och sjuksköterskor. Yrken där det är större konkurrens om jobben är bland annat städare, informatörer, vaktmästare, försäljare och barnskötare.

– Den kompetens som är svår att få tag på finns framförallt inom flertalet legitimationsyrken inom sjukvården samt civil- och högskoleingenjörer inom flertalet inriktningar. Gemensamt för de flesta av dessa yrken är att de kräver flerårig högskoleutbildning säger Agneta Tjernström.

– Ökade kompetenskrav innebär också att konkurrensen om jobben med lägre kompetenskrav blir hårdare. Detta drabbar främst ungdomar på väg till sitt första jobb säger Marie-Louise Ek arbetsförmedlingschef i Sundsvall och Ånge.

Utmaningar för länets arbetsmarknad

Kompetenskraven ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbetsgivarnas krav. Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårt att hitta arbete och därmed riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet:

  • Personer med högst förgymnasial utbildning
  • Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetslösa i åldrarna 55-64 år
  • Utomeuropeiskt födda.

– En viktig uppgift för oss är att stärka och stötta dessa personer för att öka deras konkurrenskraft och chans till ett arbete. Vår träffsäkerhet i att identifiera behoven och anpassa insatserna därefter måste vara hög. Bra kontakter och ett utvecklat samarbete med arbetsgivare är centralt för att lyckas med vårt uppdrag säger Marie-Louise Ek.

Företagens tankar om framtiden

  • Jord- och skogsbruksföretagen tillhör de minst optimistiska branscherna på lite längre sikt. En dryg femtedel av arbetsställen bedömde att sysselsättningen i företaget skulle komma att öka på fem års sikt
  • Fyra av tio företag inom industrin bedömer att sysselsättningen kommer att öka på fem års sikt. Var tredje företag söker högre kompetens vid ersättningsrekrytering.
  • 40 procent av byggföretagen tror att sysselsättningen kommer att öka på fem års sikt medan 14 procent väntar sig en minskad sysselsättning.
  • Hälften av företagen inom den privata tjänstesektorn tror att sysselsättningen kommer att öka på fem års sikt. Störst optimism hittas inom restaurang-branschen där sju av tio företag tror på ökad sysselsättning.
  • Offentliga arbetsgivare tror att på oförändrad sysselsättning den närmaste tiden. Över 70 procent av arbetsgivare inom vård och omsorg, grundutbildning och vuxenutbildning anger svårigheter att rekrytera rätt kompetenser.