800 nya jobb i Västernorrlands län

Arbetsmarknaden i Västernorrland 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsmarknaden i Västernorrland kommer att försvagas marginellt de närmaste åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 800 nya jobb. Mest väntas sysselsättningen öka inom byggbranschen, privata tjänster och delar av tillverkningsindustrin. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2019–2020 ökar antalet sysselsatta i åldrarna 16-64 år i länet med 800 personer. Prognosen, som bygger på intervjusvar från 514 privata och offentliga arbetsgivare i länet, pekar på en något dämpad efterfrågan på arbetskraft. Sverige har en fortsatt stark arbetsmarknad, men påverkas av en dämpad tillväxt i den globala ekonomin och toppen på konjunkturen har passerat. Bristen på arbetskraft är fortsatt ett visst hinder för jobbtillväxten i länet inom flera branscher, framför allt bygg, transport, vård och omsorg samt utbildning.

– Utvecklingen med fler personer över 65 år som är kvar i arbetslivet kommer sannolikt att fortsätta öka utifrån personers egen vilja och ekonomiska situation samt som en konsekvens av svårigheterna att hitta arbetskraft med rätt kompetens, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

Den totala arbetskraften har minskat sedan 2010 och kommer att fortsätta minska under prognosperioden. Även antalet inskrivna arbetslösa bedöms fortsätta minska om än i avtagande takt. Antalet arbetslösa i länet bedöms uppgå till omkring 9 200 i slutet av 2020. Det skulle innebära en relativ arbetslöshet på cirka 8,1 procent mot 6,6 i riket. Länets största utmaningar på arbetsmarknaden är ett minskat antal yrkesaktiva och ökat antal äldre.

– Det gör att det är av yttersta vikt och helt nödvändigt att ta vara på och underlätta inträdet för all den arbetskraft som vill och kan arbeta i länet, säger Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef och talesperson för Arbetsförmedlingen i Västernorrlands län.