Länets företagare ser positivt på framtiden

Arbetsmarknaden i Västernorrland 2018-2019

13 juni 2018

Sammanfattningsvis går det mycket bra för länet. Företagen tror på ökad efterfrågan och arbetslösheten bedöms minska med 600 personer till slutet av 2018 och ytterligare med 500 personer nästa år. Men den starka arbetsmarknaden kommer inte alla tillgodo.

I och med den ökade globala världshandeln finns de starkaste förväntningarna på framtiden hos industriföretagen. Detta, i samband med ett stort behov av offentliga tjänster, bidrar till att sysselsättningen bedömas öka med 900 personer under 2018. – Bedömningen baseras på en stark konjunktur och med nuvarande sysselsättningsökning kommer länet nästa år att ha samma sysselsättningsnivå som innan finanskrisen, säger Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Lägre arbetslöshet

Arbetsförmedlingen bedömer att under sista kvartalet 2018 kommer arbetslöshetsnivån ha minskat till 8,2 procent och efter ytterligare minskning under nästa år landa på 7,9 procent i slutet av 2019. Däremot är andelen som står långt ifrån arbetsmarknaden på rekordnivåer. I denna grupp är det främst de med en kort utbildning som har ökat de senare åren.
– Man kan säga att språk och utbildning är den främsta vattendelaren för att vara attraktiv för arbetsgivarna eller inte, säger Martin Gandal.

Möjligheter och utmaningar för länets arbetsmarknad

De senaste åren har länet haft ekonomisk tillväxt och länets företag har haft en god utveckling. Sysselsättningen återhämtas efter chocken av finanskrisen, allt fler företag investerar och de har positiva förväntningar på framtiden.

Det stora tillskottet av utrikes födda har inneburit en möjlighet för länet att tackla bland annat den stora demografiska utmaningen som finns. Många utrikesfödda är i arbetsför ålder och har de rätta kompetenserna för att bli till en tillgång på arbetsmarknaden.

– De utrikesfödda är en resurs som vi behöver bli bättre på att ta tillvara. Vi har ett bra samarbete med kommuner och näringsliv vilket är helt centralt för att vi ska lyckas lösa etablerings- och integrationsfrågan, säger Therese Sjögren, arbetsförmedlingschef och talesperson för länet.

I rådande högkonjunktur upplever ett stort antal arbetsgivare svårigheter att rekrytera i tillräcklig omfattning och det främsta skälet till det är kompetensbrist. De vanligaste konsekvenserna av detta är att planerad expansion skjuts på framtiden, att produktionen minskar eller att befintlig personal får jobba mer.

– För oss innebär det att vi avsätter stora resurser för att hitta de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar samt att motivera de som har bristfällig utbildning till vidare studier, säger Therese Sjögren.

Företagens tankar om framtiden

  • Jord- och skogsbruksföretagen ser en något förbättrad lönsamhet inom jordbruk. Exporten bidrar till ökad efterfrågan inom skogsbruket.
  • Högt kapacitetsutnyttjande inom industrin men man upplever svårigheter att hitta rätt kompetenser.
  • Byggföretagen ser en god byggaktivitet under nästa år men upplever fortsatt brist på nyckelkompetenser.
  • Den privata tjänstesektorn sysselsätter drygt 40 procent av länets arbetskraft och bedömer att sysselsättningen kommer att öka under prognosperioden
  • Offentliga arbetsgivare upplever omfattande rekryteringsproblem och ser en något ökad sysselsättning kommande år.