Länets företagare är fortsatt mycket positiva

Arbetsmarknaden i Västernorrland 2017-2018

13 juni 2017

Sveriges starka ekonomi avspeglas även på förväntningarna i länet där företagarna är mycket positiva. Efterfrågeindikatorn visar på ett förväntningsläge som är nästan i höjd med nivåerna innan finanskrisen.

Kapacitetsutnyttjandet ligger över riksgenomsnittet och ungefär en fjärdedel av arbetsställena har nått sitt kapacitetstak och kan inte därmed öka sin produktion utan att behöva nyrekrytera.

Den positiva framtidssynen gör att Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att öka med 400 personer innevarande år och ytterligare 400 personer 2018.

– Bedömningen baseras på en stark konjunktur som fortsätter under 2017, utökade behov inom offentliga tjänster samt ett förbättrat efterfrågeläge inom industrin., säger Martin Gandal, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.

Något högre arbetslöshet

Bedömningen för 2017 är att arbetslösheten minskar med 100 personer till sista kvartalet 2017. För 2018 bedöms arbetslösheten att öka med 100 personer. Ökningen beror på att allt fler inskrivna står relativt sett längre från arbetsmarknaden.

– Det är stora skillnader i arbetslöshet mellan olika grupper. Den främsta vattendelaren är mellan personer med utbildning och de personer som har en bristande utbildningsbakgrund, säger Martin Gandal.

Utmaningar för länets arbetsmarknad

Det stora tillskottet av utrikes födda har inneburit en möjlighet för länet att tackla bland annat den stora demografiska utmaningen som finns. Många utrikesfödda är i arbetsför ålder och har de rätta kompetenserna för att bli till en tillgång på arbetsmarknaden. Dock visar statistik att denna grupp har stora problem att komma in på arbetsmarknaden och risken att fastna i arbetslösheten ökar.

– Det här är kanske den enskilt största utmaningen och det krävs att vi använder alla våra inastser. Vi har ett bra samarbete med kommuner och näringsliv och det är helt centralt för att vi ska lyckas lösa etablerings- och integrationsfrågan, säger Per Renström, arbetsförmedlingschef och talesperson för länet.

I den högkonjunktur som råder upplever ett stort antal arbetsgivare svårigheter att rekrytera i tillräcklig omfattning. De vanligaste konsekvenserna av detta är att planerad expansion skjuts på framtiden, att produktionen minskar eller att befintlig personal får jobba mer.

– För oss innebär det att vi avsätter stora resurser för att hitta de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar samt att klä på de som har bristfällig utbildning med exempelvis praktik eller en skräddarsydd arbetsmarknadsutbildning, säger Per Renström.

Företagens tankar om framtiden

  • Jord- och skogsbruksföretagen ser en liten ökning av lönsamheten inom jordbruk. Byggboomen bidrar till ökad efterfrågan inom skogsbruket.
  • Sammantaget bedömer industrin att sysselsättningen kommer att öka något. Branschens utveckling hämmas av svårigheter att hitta rätt kompetenser.
  • Byggföretagen ser en dämpad byggaktivitet under nästa år och upplever fortsatt brist på nyckelkompetenser.
  • Den privata tjänstesektorn sysselsätter drygt 40 procent av länets arbetskraft och bedömer att sysselsättningen kommer att öka under prognosperioden
  • Offentliga arbetsgivare har fortsatt stort behov av ersättningsrekryteringar och ser en något ökad sysselsättning kommande år.