Stärkt optimism bland företagen

Arbetsmarknaden i Västernorrland 2016-2017

8 juni 2016

Den höga aktiviteten i svensk ekonomi får genomslag också i Västernorrlands län vilket gör att förväntningarna på de kommande sex månaderna är mycket positiva. De främsta motorerna för en ökad sysselsättning är byggandet av nya bostäder tillsammans med stark såväl offentlig som privat konsumtion.

Länets arbetsgivare ser generellt ljust på den närmaste framtiden i sina bedömningar, speciellt inom privata tjänster där man är mycket positiv.  –Vi har en högre ekonomisk tillväxt jämfört med euro-området och en av världens starkaste arbetsmarknader. Detta har gett en god inkomstutveckling vilket bidrar till en ökad konsumtion av varor och tjänster, säger Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen.  Sammantaget bedöms sysselsättningen i länet öka med 400 personer under 2016 och med ytterligare 200 fram till fjärde kvartalet 2017.

Även arbetslösheten ökar

Arbetslösheten i Västernorrlands län är betydligt högre än genomsnittet för hela riket och bedöms uppgå till 9,6 procent under fjärde kvartalet 2016 för att sedan öka till 9,8 procent under 2017. Arbetslösheten bland utrikes födda personer är betydligt högre än för befolkningen i genomsnitt. Över en tredjedel, eller 35 procent, av länets utrikes födda är inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Motsvarande andel för svenskfödda är 6 procent.  Den höga arbetslösheten bland utrikes födda personer är ett samhällsproblem som kräver samverkan av flera aktörer på arbetsmarknaden. 

– Vår framtida försörjningsbörda, liksom vår framtida kompetensförsörjning, kommer i ökad utsträckning att falla på utrikes födda personer i yrkesverksamma åldrar säger Agneta Tjernström.

Matchningsläget på arbetsmarknaden

Kompetensbristerna i länet är omfattande. Trots att det finns ett stort antal arbetssökande uppger över 30 procent av de privata företagen och hälften av verksamheterna i offentliga tjänster att de har svårigheter att rekrytera personal. Det är främst grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen samt vård- och omsorgsverksamheter som har de största rekryteringssvårigheterna.

Utmaningar för länets arbetsmarknad

Befolkningstillskottet i arbetsför ålder består till största delen av utrikesfödda och att underlätta arbetsmarknadsinträdet för dessa är nödvändigt. En effektiv integration och en tidig kontakt med arbetsmarknaden är inte bara viktig för individerna utan också en samhällsekonomisk nödvändighet.

Arbetsgivarnas kompetenskrav ökar och vissa grupper på arbetsmarknaden hamnar allt längre ifrån arbetsgivarnas krav. Arbetsförmedlingen har identifierat de grupper som har svårt att hitta arbete och därmed riskerar att hamna i långa tider av arbetslöshet:

  • Arbetslösa med högst förgymnasial utbildning
  • Arbetslösa födda utanför Europa
  • Arbetslösa med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • Arbetslösa äldre (55-64 år) 

Arbetslösheten i länet består till två tredjedelar av personer som tillhör minst en av ovanstående grupper och många i dessa grupper har långa tider i arbetslöshet.

– Vår viktigaste uppgift är att skapa så goda förutsättningar som möjlligt för dem att få ett jobb. Vi har stora resurser men för att nå framgång krävs det att vi samverkar med övriga samhällsaktörer som kommuner, näringsliv och utbildningsväsendet, säger Per Renström, arbetsförmedlingschef i Örnsköldsvik.

Företagens tankar om framtiden

  • Jord- och skogsbruksföretagen ser ingen ökning av sysselsättningen den närmaste tiden.
  • Svag efterfrågan och ökad konkurrens gör att industrin bedömer att sysselsättningen kommer att minska något. En stor del av företagen har outnyttjad kapacitet vilket leder till få nyanställningar.
  • Sammantaget bedömer byggföretagen att sysselsättningen kommer att öka något. Många byggföretag har svårt att hitta rätt kompetenser.
  • Den privata tjänstesektorn står för drygt 35 procent av länets sysselsättning och man är mycket positiva om efterfrågeutvecklingen.
  • Offentliga arbetsgivare tror på en något ökad sysselsättning den närmaste tiden men skulle kunna öka betydligt mer om man hittade de efterfrågade kompetenserna.