Liten ökning av sysselsättningen väntas

Arbetsmarknaden i Västernorrland 2015-2016

10 juni 2015

Efter en period av låg efterfrågan visar Västernorrlands arbetsgivare en försiktig optimism inför framtiden. Enligt Arbetsförmedlingen nya prognos väntas arbetslösheten minska, och sysselsättningen öka, under 2015–2016. Den positiva utvecklingen väntas dock bli svagare än i landet som helhet.

Under 2015 och 2016 bedöms 600 respektive 700 fler få arbeten. Arbetslösheten beräknas sjuka till 8,7 procent i november 2015, och ytterligare till 8,3 procent under samma period 2016. Det skulle innebära 9 900 arbetssökande i slutet av 2016, jämfört med 11 000 i slutet av 2014. Det är en svagare utveckling än i riket som helhet.

Industrin är den näringsgren som påverkats mest av de senaste årens dämpade konjunktur, och sysselsättningen väntas fortsätta minska under prognosperioden. Även byggbranschen har en utmanande tid och sysselsättningen står och stampar. Driven av den privata konsumtionen fortsätter däremot den privata tjänstesektorn att ha en positiv sysselsättningsutveckling, om än i marginell omfattning. Här finns verksamheter inom IT, handel och företagstjänster. Även inom vård och omsorg väntas en sysselsättningsökning, inte minst inom äldreomsorgen.

Fler behövs i arbetskraften

Att äldreomsorgen väntas sysselsätta fler är talande för länets situation. I de flesta kommuner är det fler som går i pension, än som gör sitt inträde på arbetsmarknaden. Utbudet av arbetskraft är en central faktor för att sysselsättningen ska öka, men de senaste tio åren har utbudet av arbetskraft i länet tvärtom krympt något. Det påverkar i sin tur de skatteinkomster som finansierar välfärden negativt.

– Alla som kan arbeta behövs på arbetsmarknaden. Det här är en av länets mest betydelsefulla utmaningar. Inte minst bör invandrad kompetens tas tillvara eftersom majoriteten av gruppen har många yrkesverksamma år framför sig, säger Per Renström, chef för Arbetsförmedlingen i Örnsköldsvik och talesperson i Västernorrlands län.

Arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga, utomeuropeiskt födda, personer med kort eller föråldrad utbildning och arbetssökande över 55 år är grupper som generellt sett står långt från arbetsmarknaden. I Västernorrlands län utgör dessa grupper två tredjedelar av de inskrivna. Med tanke på befolkningsutvecklingen och välfärden – och inte minst individen själv – är det viktigt att fler personer i dessa grupper kommer in på arbetsmarknaden.

Glapp mellan tillgänglig och efterfrågad kompetens

Arbetsförmedlingens undersökning visar att en femtedel av länets privata arbetsgivare haft svårt att hitta rätt kompetens vid rekryteringar, och över hälften av dem i offentlig sektor. Gapet mellan den tillgängliga kompetensen, och vad arbetsgivarna efterfrågar, växer.

Bland annat har förskollärare, specialpedagoger och specialistsjuksköterskor varit svåra att rekrytera under det senaste halvåret, men även ingenjörer, kockar och lastbilsmekaniker. Tuffare har det varit för bland annat vårdbiträden, lagerarbetare, barnskötare och truckförare.

– Gemensamt för de flesta bristyrken är att de kräver en flerårig högskoleutbildning, medan yrken där det finns ett överkott av sökande generellt sett har enklare utbildningskrav, säger Agneta Tjernström, utredare på Arbetsförmedlingen.

Prognosen pekar på att arbetsgivarnas kompetenskrav och förväntan på utbildning fortsätter att öka. En godkänd gymnasieutbildning kan generellt sägas vara minimikravet.  För ungdomar och andra som ska välja utbildning eller yrke är det viktigt att få bra vägledning om var behoven finns i framtiden, både geografiskt och vilken kompetens som arbetsgivarna behöver.