1 200 nya jobb i Västerbottens län

Arbetsmarknadsprognos Västerbottens län 2019

12 december 2018

Konjunkturen är fortsatt stark i Västerbottens län men tillväxttakten kommer att klinga av. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.

– Vi ser svagare men absolut inte svaga signaler, säger Agneta Tjernström Lustig, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsundersökning där omkring 500 privata och offentliga arbetsgivare i länet intervjuats visar att högkonjunkturen kommer att bestå nästa år. Företagens förväntningar är fortsatt optimistiska.

– Vi kan vänta oss en inbromsning globalt men högkonjunkturen kommer att fortsätta och vår konjunkturindikator visar på ett förväntningsläge i Västerbotten som motsvarar en mycket stark konjunktur, säger Agneta Tjernström Lustig, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Med en fortsatt stark konjunktur bedöms den sammanlagda sysselsättningen i länet öka med 1 200 personer till slutet av 2019 och arbetslösheten minska med cirka 600 personer till 5,1 procent av arbetskraften.

Låg arbetslöshet men stora variationer

Arbetsmarknaden är stark och antalet arbetslösa minskar i länet. Mest minskar den bland inrikes födda utan funktionsnedsättningar och med minst en gymnasieexamen.

Dock varierar arbetslöshetsnivåerna mellan olika grupper. Andelen arbetslösa män är större än andelen arbetslösa kvinnor. Arbetslösheten är också högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Generellt kan man också säga att ju högre utbildningsnivå, desto lägre arbetslöshet.

– Arbetsgivarna behöver använda den befintliga arbetskraften i bristyrken på ett effektivare sätt, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen.

Kompetensförsörjningen en utmaning

Det stora rekryteringsbehovet som nu finns på länets arbetsmarknad kommer att vara väldigt svårt att tillfredsställa. Den lediga arbetskraftens befintliga kompetenser räcker inte till och vi kan heller inte utbilda bort de akuta kompetensbristerna, det tar flera år.

– Kompetensbristerna är inte enbart en konjunkturell företeelse som försvinner när konjunkturen vänder nedåt igen, säger Agneta Tjernström Lustig.