Arbetslösheten minskar men allt långsammare

Arbetsmarknadsprognos Västerbottens län 2017

7 december 2016

Arbetslösheten i Västerbotten fortsätter att minska under 2017, men minskningen sker allt långsammare, enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2017. Det beror huvudsakligen på ett ökat antal nyanlända, som har betydligt längre väg in på arbetsmarknaden än genomsnittet. Samtidigt ökar sysselsättningen i takt med att befolkningen i länet ökar.

Arbetsförmedlingens prognos visar att cirka 700 fler personer väntas ha arbete i Västerbotten under 2017. Förklaringen är att befolkningsökningen i länet har bidragit till en ökad efterfrågan på varor och tjänster, inte minst gäller det offentliga tjänster som utbildning, vård och omsorg.

Arbetslösheten i Västerbotten har minskat relativt starkt under 2016.Enligt prognosen kommer arbetslösheten i Västerbotten att minska allt långsammare, vilket bland annat kan förklaras av att fler nyanlända anmäler sig som arbetssökande. Bedömningen är att arbetslösheten 2017 kommer att ligga på 6,0 procent. Det är en väsentligt lägre nivå än riksgenomsnittet, där arbetslösheten beräknas hamna på 6,8 procent.

Samarbete ökar möjligheterna på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Västerbotten fortsätter att vara stark under 2017, men det finns stora utmaningar när det gäller jobb till nyanlända och andra grupper som står långt från arbetsmarknaden.

– Det gäller att ta vara på den kompetens som finns i länet och för att lyckas med det måste vi samarbeta med andra i samhället, till exempel med kommuner, myndigheter och företag. Gör vi det kan våra utmaningarna bli möjligheter som får människor och företag att växa, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten.

Ökad efterfrågan men svårt att rekrytera

I undersökningen framgår att länets arbetsgivare har höga förväntningar inför nästa år. Över 40 procent av företagen tror på en ökad efterfrågan under vårvintern 2017. Ännu högre är förväntningarna på sommaren och hösten 2017, där 48 procent väntar sig en ökad efterfrågan. Bara 2 procent räknar med en minskad efterfrågan.

Över en tredjedel av de privata företagen och närmare två tredjedelar av verksamheterna i offentliga sektorn uppger att de har haft svårigheter att rekrytera personal. Särskilt svårt har byggbranschen, informations- och kommunikations-verksamheter samt finans- och företagstjänster att hitta rätt kompetens. I den offentliga sektorn är det framför allt svårt att rekrytera personal till barnomsorgen, grundskolan, vuxenutbildningen samt vård- och omsorgsverksamheterna.

– Umeå kommun är den största arbetsgivaren i regionen med 11 000 medarbetare.   Vi räknar med att anställa 2 000 nya medarbetare per år de närmaste åren inom olika yrken. Vi är en arbetsgivare för de flesta yrken. Våra medarbetare känner stort engagemang och upplever jobbet som meningsfullt. Hos oss får man ett jobb som både är utvecklande och intressant, säger Birgitta Forsberg, personaldirektör, Umeå kommun.

– En av landstingets stora utmaningar den närmaste tioårsperioden är kompetens-försörjningen. Några av skälen är ökade pensionsavgångar, att allt fler äldre kommer att konsumera mer vård under längre tid och att ungdomskullarna minskar. Trots det är vi hoppfulla inför framtiden. Det är ett högt söktryck till vårdutbildningar och i en nyligen genomförd undersökning kan vi se att landstinget rankas högt som en attraktiv arbetsgivare, säger Ewelina Ogenblad, rekryteringschef, Västerbottens läns landsting.

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 grundar sig huvudsakligen på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under hösten med cirka 500 arbetsgivare i Västerbotten.